广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh Cao ??ng ?i?u D??ng n?m 2019

Mã ngành Cao ??ng ?i?u d??ng: 6720301

Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m

?i?u ki?n xét tuy?n: T?t nghi?p THPT

M?c h?c phí: 900.000VN?/ tháng

Chính sách mi?n gi?m 100% h?c phí ngành Cao ??ng ?i?u d??ng TPHCM n?m 2019 Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

N?m 2019, Nhà tr??ng dành 100 su?t h?c b?ng có giá tr? cho 100 thí sinh nh?p h?c ??u tiên áp d?ng ??i v?i các ??i t??ng nh? sau:

? Thí sinh ??t k?t qu? trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 t? 18 ?i?m tr? lên kh?i A - B;

? Thí sinh ??t danh hi?u h?c sinh gi?i ba n?m c?p 3;

?Thí sinh ??t lo?i gi?i 3 môn kh?i A ho?c B trong h?c b? l?p 10, 11, 12;.

?Thí sinh có anh ch? h?c n?m th? 3 t?i tr??ng ?H d??c HCM.

I.NGÀNH NÀY LÀ GÌ?

 • 1  ?i?u d??ng viên là ng??i ph? trách ch?m lo cho ng??i b?nh, theo dõi tình hình s?c kh?e b?nh nhân, h? tr? ?n ??nh tinh th?n, ??m b?o cho b?nh nhân ph?c h?i s?c kh?e t?t nh?t.
 • 2  Cu?ng v??i ba?c si?, ?iê?u d???ng viên ??m nh?n nhiê?m vu? ch?m so?c, theo do?i qua? tri?nh tr? bê?nh cu?a bê?nh nhân t?? lu?c kha?m ch??a ?ê?n khi phu?c hô?i

II.T? CH?T NÀO ?? TR? THÀNH ?I?U D??NG VIÊN GI?I?

 • 1  S?ch s?, c?n tr?ng: ??c thù c?a công vi?c là ch?m sóc tr?c ti?p cho bênh nhân nên yêu c?u ??u tiên là ng??i ?i?u d??ng ph?i c?n th?n, t? m? trong t?ng thao tác. C? th? ng??i b?nh th??ng r?t nh?y c?m, d? ch?u nh?ng tác ??ng x?u c?a môi tr??ng nên s?ch s? là ??c tính không th? thi?u ??i v?i công vi?c này
 • 2  K? n?ng giao ti?p xu?t s?c: Nh?ng ng??i ?i?u d??ng ngoài vi?c tr?c ti?p ch?m sóc, h? tr? sinh ho?t và ?i?u tr? thì h? còn nh? nh?ng ng??i chia s?, tâm s? cùng b?nh nhân. M?t cách nói chuy?n khôn khéo kèm theo kh? n?ng giao ti?p s? gây thi?n c?m t? ng??i b?nh v?i b?n.
 • 3  V?ng nghi?p v?: ?? th?c hi?n công vi?c th?t t?t thì tr??c tiên, sinh viên ?i?u d??ng c?n ph?i n?m v?ng ???c nghi?p v?. N?m ch?c ???c nghi?p v? c?a ngh? nghi?p s? giúp b?n không ?? x?y ra b?t k? r?i ro nào trong quá trình ch?m sóc ng??i b?nh.
 • 4  Tinh th?n m?nh m?: ?i?u d??ng luôn là công vi?c c?n r?t nhi?u th?i gian và tâm s?c bên ng??i b?nh. V?i nh?ng ng??i già và tr? nh? ?ôi lúc s? có nh?ng ?i?u gây khó ch?u cho b?n. V?y nên, ?i?u c?t lõi v?i b?n là c?n ph?i ch?u ???c áp l?c c?a công vi?c và th?c s? có tâm v?i ngh?, th?u hi?u cho m?i n?i ?au c?a ng??i b?nh.
 • 5  Kiên nh?n: V?i m?i b?nh nhân s? có nh?ng tính cách và tình tr?ng s?c kh?e khác nhau. Do ?ó, ng??i ?i?u d??ng c?n ph?i th?t kiên nh?n b?i ?ôi lúc b?n s? g?p ph?i nh?ng l?i th? than hay khó ch?u t? ng??i b?nh.   

III.?I?M M?NH C?A NGÀNH 

 • 1  Xã h?i ?ang “khát” nhân l?c ?i?u d??ng: T? l? ?i?u d??ng viên ? Vi?t Nam th?p nh?t trong khu v?c ?ông Nam Á, c? m?t bác s? thì có 1,5 ?i?u d??ng, trong khi t? l? t?i thi?u mà T? ch?c Y t? Th? gi?i khuy?n cáo là 1 bác s?/4 ?i?u d??ng. Do ?ó ta có th? th?y c? h?i vi?c làm ngành ?i?u d??ng r?t r?ng m?.
 •  T? l? ?i?u d??ng viên ? Vi?t Nam th?p nh?t trong khu v?c ?ông Nam Á: C? m?t bác s? thì có 1,5 ?i?u d??ng, trong khi t? l? t?i thi?u mà T? ch?c Y t? Th? gi?i khuy?n cáo là 1 bác s?/4 ?i?u d??ng
 • 3  Nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e c?a ng??i dân ngày càng t?ng
 • 4  C? h?i tu nghi?p, làm vi?c và ??nh c? t?i các n??c phát tri?n cao

IV.H?C CAO ??NG ?I?U D??NG RA TR??NG S? LÀM GÌ?

 • 1  ?i?u d??ng viên: Ph?n l?n sinh viên sau khi t?t nghi?p Cao ??ng ?i?u d??ng ??u tr? thành ?i?u d??ng viên t?i các b?nh vi?n, trung tâm y t?, phòng khám, c? s? ch?m sóc s?c kh?e t? Trung ??ng ??n c? s?, c?a Nhà n??c và t? nhân.
 • 2  ?i?u d??ng tr??ng: N?u sinh viên có thành tích h?c t?p xu?t s?c, tích l?y ???c nhi?u kinh nghi?m và có tay ngh? cao, sau khi ra tr??ng b?n có th? th?c hi?n vai trò c?a ?i?u d??ng viên tr??ng - qu?n lý ch?m sóc và tham gia xây d?ng các chính sách liên quan ??n công tác ?i?u d??ng ch?m sóc ng??i b?nh.
 • 3  D?ch v? ch?m sóc: N?u không mu?n làm vi?c t?i các b?nh vi?n và mu?n ???c t? do phát tri?n, ng??i t?t nghi?p Cao ??ng ?i?u d??ng c?ng có th? t? m? các d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e, t? v?n s?c kh?e.
 • 4  Gi?ng d?y, nghiên c?u t?i các ??n v? y t?, ??n v? giáo d?c v? khoa h?c s?c kh?e và ?i?u d??ng: Sau khi h?c Cao ??ng ?i?u d??ng, b?n có th? ? l?i công tác t?i tr??ng v?i v? trí gi?ng viên, k? thu?t viên, tr? gi?ng,...

V.VÌ SAO NÊN H?C ?I?U D??NG T?I CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

 • Vì ??i ng? gi?ng viên ??u là các th?y cô giáo ??u ngành Y D??c
 • Vì 100% sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i tr??ng
 • Vì h?c phí ch? 900k/ tháng - phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a h?u h?t sinh viên Vi?t Nam
 • Vì nhi?u doanh nghi?p, b?nh vi?n liên k?t v?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là hàng tr?m c? h?i ?? các em b?t ??u công vi?c
 • Vì hình th?c xét tuy?n thu?n l?i xóa b? áp l?c thi c? - ?i?m s?, , TUY?N TH?NG ??i v?i nh?ng h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các em

V?i 5 lý do trên, Cao ??ng Y D??c Sài Gòn x?ng ?áng là ?i?m ??n lý t??ng trên con ???ng h?c t?p và làm vi?c c?a các em

100 su?t h?c b?ng dành cho 100 h?c sinh tr? thành thành viên c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn s?m nh?t theo chính sách h?c b?ng 2019.  ??ng ký ngay hôm nay ?? ???c theo ?u?i ?am mê v?i màu áo Blouse tr?ng và h?c t?p t?i môi tr??ng giáo d?c y t? hàng ??u. 

H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N ??U VÀO CAO ??NG ?I?U D??NG CHÍNH QUY G?M:

广西快3稳赚技巧1. Phi?u ??ng ký tuy?n sinh cao ??ng n?m 2019 theo m?u c?a tr??ng. ();

2. H?c b? trung h?c ph? thông phô tô, có công ch?ng;

广西快3稳赚技巧3. B?ng t?t nghi?p THPT ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p tr??c t? n?m 2018 tr? v? tr??c; Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ??i v?i thí sinh t?t nghi?p n?m 2019 (Sau khi có b?ng t?t nghi?p thí sinh s? b? sung b?n sao công ch?ng);

4. 01 B?n sao gi?y khai sinh có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng n?i thí sinh c? trú;

5. 01 B?n sao ch?ng minh th? nhân dân có công ch?ng;

6. 4 ?nh 3×4 ghi thông tin thí sinh bao g?m: h? và tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh;

广西快3稳赚技巧7. 01 B? h? s? h?c sinh sinh viên trong ?ó có 2 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng;

广西快3稳赚技巧8. Các lo?i gi?y t? ch?ng minh ??i t??ng ?u tiên khác (n?u có).

VI.广西快3稳赚技巧 ??NG KÝ XÉT TUY?N

THí SINH ??NG KY H?C Tuy?n sinh Cao ??ng ?i?u D??ng n?m 2019 - TR??NG C? Y D??C SàI GòN
广西快3稳赚技巧 THEO CáCH D??I ??Y:

??ng ky
tr?c tuy?n
v?n phòng
tuy?n sinh
Hi?n th? #
Trang 1 of 5 (40 items)

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I