广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh Cao ??ng D??c n?m 2019

Mã ngành Cao ??ng D??c: 6720201

Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m

?i?u ki?n xét tuy?n广西快3稳赚技巧: T?t nghi?p THPT

M?c h?c phí: 900.000VN?/ tháng

Chính sách mi?n gi?m 100% h?c phí n?m 2019 Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

N?m 2019, Nhà tr??ng dành 100 su?t h?c b?ng có giá tr? cho 100 thí sinh nh?p h?c ??u tiên áp d?ng ??i v?i các ??i t??ng nh? sau:

? Thí sinh ??t k?t qu? trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 t? 18 ?i?m tr? lên kh?i A - B;

? Thí sinh ??t danh hi?u h?c sinh gi?i ba n?m c?p 3;

?Thí sinh ??t lo?i gi?i 3 môn kh?i A ho?c B trong h?c b? l?p 10, 11, 12;

?Thí sinh có anh ch? h?c n?m th? 3 t?i tr??ng ?H d??c HCM.

I. NGÀNH NÀY LÀ GÌ?

 • D??c s? là nh?ng ng??i làm chuyên môn v? d??c ho?c hành ngh? d??c trong ngành y t?
 • D??c s? s? cùng bác s? theo dõi b?nh nhân, tham v?n dùng thu?c, h??ng d?n dùng thu?c cho b?nh nhân
 • D??c s? có th? làm vi?c t?i b?nh vi?n ho?c phòng khám t? nhân, t? m? qu?y thu?c,..

II. T? CH?T NÀO ?? TR? THÀNH D??C S? GI?I?

Có m?t câu ng?n ng? c?a B? nói r?ng: M?t ng??i th?y thu?c gi?i luôn mang trong mình 3 chi?c túi, m?t chi?c túi ch?a ??y h?c th?c, m?t chi?c túi th? hi?n s? ch?m ch? và m?t chi?c túi mang cái tâm làm ngh?. Câu nói trên d??ng nh? ?ã th? hi?n h?u h?t nh?ng ph?m ch?t c?n có ?? tr? thành m?t d??c s? gi?i.

 • H?c th?c: Là ki?n th?c sau nhi?u n?m ng?i trên gh? nhà tr??ng. ?ây là s? hành trang theo b?n trong su?t ch?ng ???ng dài phía tr??c. Ng??i d??c s? thành công khi và ch? khi n?m v?ng lý thuy?t ???c d?y và áp d?ng chúng trong công vi?c.
 • S? ch?m ch?: Ngành d??c ???c xem là m?t trong nh?ng ngành có kh?i l??ng ki?n th?c l?n và “khó nh?n” nh?t. B?i v?y, n?u không có s? ch?m ch?, tích c?c tìm ki?m thông tin và trau d?i b?n thân, b?n s? r?t khó ?? ti?n b??c trên con ???ng này.
 • Quan tr?ng nh?t - cái tâm ng??i th?y thu?c: Y t? là m?t ngành ??c thù b?i nó liên quan tr?c ti?p t?i s?c kh?e và tính m?ng con ng??i. Vì th?, trong t?t c? m?i chuy?n dù nh? nh?t, ng??i th?y thu?c c?ng c?n h?t s?c t?p trung và ??t c? tâm huy?t c?a mình vào ?ó, h?n ch? t?i ?a sai sót có th? x?y ra.

III. D??C LÀ M?T NGÀNH HOT, CÓ ?ÚNG KHÔNG? 

Nhi?u ng??i nói r?ng: D??c là m?t ngành HOT nh?ng s? chính xác h?n n?u nói D??c là m?t ngành phát tri?n b?n v?ng. Vì sao ??

 • Vì xã h?i càng phát tri?n, nhu c?u b?o v? s?c kh?e càng l?n, kéo theo nhân l?c làm vi?c trong ngành y t? càng ???c coi tr?ng.
 • 2 Không gi?ng nh?ng ngành khác ch? r? lên m?t th?i gian, sau ?ó bão hòa và chìm vào quên lãng, ngành D??c luôn âm th?m, b?n b? phát tri?n và luôn n?m trong TOP nh?ng ngành h?c ?áng m? ??c c?a h?c sinh, sinh viên Vi?t.

IV. H?C D??C RA TR??NG S? LÀM GÌ?

H?c D??c có ph?i ch? bán thu?c hay m? qu?y bán thu?c? Câu tr? l?i là Không b?i c? h?i ngh? nghi?p khi h?c d??c r?t l?n, v?i nhi?u v? trí khác nhau.

 • B?n có th? làm vi?c t?i b?nh vi?n v?i v? trí là d??c s? lâm sàng, ch?u trách nhi?m cung ?ng thu?c v? s? l??ng và ch?t l??ng, tham v?n v?i bác s? khi kê toa, c?nh báo t??ng tác, h??ng d?n dùng thu?c cho b?nh nhân
 • B?n có th? làm vi?c t?i các c? s? s?n xu?t thu?c: D??c s? s? nghiên c?u quá trình s?n xu?t, công th?c, d?ng bào ch?, nguyên v?t li?u và ??m b?o thu?c ??t ch?t l??ng t?t nh?t khi t?i tay ng??i tiêu dùng.
 • Gi?ng d?y các các tr??ng ?ào t?o ngành y, d??c: Sau khi h?c D??c, b?n có th? ? l?i công tác t?i tr??ng v?i v? trí gi?ng viên, k? thu?t viên, tr? gi?ng,...
 • Làm vi?c t?i vi?n nghiên c?u, trung tâm ki?m nghi?m, c? quan Nhà n??c: D??c s? có trách nhi?m ki?m tra ch?t l??ng thu?c, phát hi?n thu?c gi?, thu?c kém ch?t l??ng và báo cáo v?i c? quan ch?c n?ng x? lý.
 • M? c? s? kinh doanh thu?c: sau khi t?t nghi?p, b?n có th? làm vi?c t?i các c? s? bán l? (Nhà thu?c), bán buôn (công ty phân ph?i) hay công ty/ t?p ?oàn nh?p kh?u d??c ph?m.

V. VÌ SAO NÊN H?C D??C T?I CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

 • Vì ??i ng? gi?ng viên ??u là các th?y cô giáo ??u ngành Y D??c;
 • Vì 100% sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i tr??ng;
 • Vì h?c phí ch? 900k/ tháng - phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a h?u h?t sinh viên Vi?t Nam;
 • Vì nhi?u doanh nghi?p, b?nh vi?n liên k?t v?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là hàng tr?m c? h?i ?? các em b?t ??u công vi?c;
 • Vì hình th?c xét tuy?n thu?n l?i xóa b? áp l?c thi c? - ?i?m s?, TUY?N TH?NG ??i v?i nh?ng h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các em.

广西快3稳赚技巧V?i 5 lý do trên, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn x?ng ?áng là ?i?m ??n lý t??ng trên con ???ng h?c t?p và làm vi?c c?a các em.

100 su?t h?c b?ng dành cho 100 h?c sinh tr? thành thành viên c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn s?m nh?t theo chính sách h?c b?ng 2019. 

??ng ký ngay hôm nay ?? ???c theo ?u?i ?am mê v?i màu áo Blouse tr?ng và h?c t?p t?i môi tr??ng giáo d?c y t? hàng ??u. 

H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N ??U VÀO CAO ??NG D??C CHÍNH QUY G?M:

1. Phi?u ??ng ký tuy?n sinh cao ??ng n?m 2019 theo m?u c?a tr??ng. ();

2. 02 B?ng t?t nghi?p THPT b?n sao có công ch?ng (áp d?ng v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p tr??c n?m 2019);

3. 02 H?c b? THPT (b?n sao có công ch?ng);

4. 02 Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p THPT t?m th?i (??i v?i thí sinh t?t nghi?p n?m 2019);

广西快3稳赚技巧5. 01 Gi?y khai sinh (b?n sao có công ch?ng) + 01 CMTND (b?n sao có công ch?ng);

6. 4 ?nh 3×4 và 02 ?nh 4x6 ghi thông tin thí sinh bao g?m: H? và tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh;

广西快3稳赚技巧7. 01 B? h? s? h?c sinh sinh viên trong ?ó có 1 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng;

8. Gi?y chuy?n sinh ho?t ?oàn, ??ng (n?u có);

9. Gi?y chuy?n ngh?a v? quân s? (??i v?i nam n?u có);

广西快3稳赚技巧10. Các lo?i gi?y t? ch?ng minh ??i t??ng ?u tiên khác (n?u có).

VI.广西快3稳赚技巧 ??NG KÝ XÉT TUY?N

THí SINH ??NG KY H?C Tuy?n sinh Cao ??ng D??c n?m 2019 - TR??NG C? Y D??C SàI GòN
THEO CáCH D??I ??Y:

??ng ky
tr?c tuy?n
v?n phòng
tuy?n sinh
Hi?n th? #
Trang 1 of 7 (59 items)

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I