广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧Tuy?n sinh Cao ??ng D??c n?m 2019

Mu?n h?c ngành D??c thi kh?i nào?

C?p nh?t: 28/10/2019 16:07
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 37805 l??t xem

N?u nh?ng n?m tr??c ?ây khi B? ch?a có s? thay ??i trong ph??ng th?c tuy?n sinh ngành D??c ???c m?c ??nh v?i kh?i B (Toán - Hóa - Sinh) nh?ng khi có s? thay ??i trong tuy?n sinh khi?n nhi?u thí sinh hoang mang  không bi?t ngành D??c thi kh?i nào?

Ngành D??c xét tuy?n nh?ng t? h?p môn nào?

Tr??c ?ây khi ch?a có s? thay ??i trong công tác tuy?n sinh thì khi thí sinh có nguy?n v?ng ??ng ký h?c ngành D??c thì m?c ??nh ph?i thi kh?i B v?i 3 môn Toán - Hóa - Sinh.

M?y n?m nay, khi B? có s? thay ??i trong ph??ng th?c tuy?n sinh, m?i tr??ng có th? t? xây d?ng ph??ng án tuy?n sinh r?i trình B? GD&?T thông qua thì vi?c h?c ngành D??c có m?t s? thay ??i trong vi?c ??ng ký t? h?p môn xét tuy?n. C? th?:

T? h?p môn xét tuy?n D??c h? ??i h?c

Theo quy ??nh c?a B? GD&?T, m?i ngành h?c ???c xét tuy?n t?i ?a 4 t? h?p môn. Trong ?ó, có nh?ng tr??ng ch? dành 1-2 t? h?p môn xét tuy?n ??i v?i ngành D??c nh?ng t?i m?t s? tr??ng khác, ngành D??c xét tuy?n ??n 4 t? h?p môn ?? t?o thêm c? h?i l?a ch?n cho thí sinh.

D??i ?ây là thông tin v? các t? h?p môn xét tuy?n ngành D??c t?i m?t s? tr??ng ?ào t?o ngành này hi?n nay.

+ Tr??ng ??i h?c Y d??c TPHCM xét tuy?n ngành D??c h?c v?i duy nh?t m?t t? h?p môn B00 (Toán, Hóa, Sinh)

+ N?m 2017, tr??ng ??i h?c Công ngh? TP.HCM (HUTECH) d? ki?n tuy?n sinh ngành D??c h?c v?i 4 t? h?p môn g?m: A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); D07 (Toán, Hóa, Anh); C08 (V?n, Hóa, Sinh).

+ Tr??ng ??i h?c Y D??c C?n Th? c?ng xét tuy?n ngành D??c h?c c?ng v?i m?t t? h?p môn B00 (Toán, Hóa, Sinh)

T? h?p môn xét tuy?n D??c h? Cao ??ng

??i v?i ngành D??c h? Cao ??ng thì bên c?nh nh?ng t? h?p môn dùng ?? xét tuy?n nh? ngành D??c h? ??i h?c thì thí sinh có th? s? d?ng h?c b? ?? xét tuy?n.

Nhi?u tr??ng Cao ??ng Y d??c ?ã b? hình th?c áp d?ng ?i?m chu?n mà thay vào ?ó ch? c?n thí sinh t?t nghi?p THPT là có th? xét tuy?n Cao ??ng D??c.

??i v?i nh?ng thí sinh có nguy?n v?ng h?c ngành d??c t?i các tr??ng ?ào t?o h? Cao ??ng Y D??c TPHCM c?ng có th? l?a ch?n ?i?m thi THPT qu?c gia ho?c ?i?m trong s? h?c b? THPT nh?ng t? h?p môn ?? xét tuy?n.

Ngành Cao ??ng D??c thi kh?i nào? 1
Ngành Cao ??ng D??c thi kh?i nào?

Mu?n h?c ngành D??c t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thi kh?i nào?

Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn là m?t trong nh?ng tr??ng ?ào t?o h? Cao ??ng D??c TPHCM ???c B? Y t? ?ánh giá cao. Nhà tr??ng xây d?ng ?? án tuy?n sinh theo quy ??nh c?a B?.

C?n c? vào ?ó, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn áp d?ng ?i?u ki?n xét tuy?n thay cho quy ??nh xét ?i?m chu?n Cao ??ng Y D??c TPHCM , trong ?ó áp d?ng cho t?t c? các kh?i thi và môn thi t? h?p sau:

 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • B00 (Toán , Hóa, Sinh)
 • D07 (Toán, Hóa, Anh)
 • C08 (V?n, Hóa, Sinh)

Khi xét tuy?n t?i nhà tr??ng. Thí sinh có nguy?n v?ng h?c t?p t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ch? c?n ?áp ?ng ?? nh?ng yêu c?u sau:

 • ?ã t?t nghi?p THPT ho?c BTVH;
 • Là công dân Vi?t Nam;
 • Có ?? s?c kh?e h?c t?p;
 • Không trong th?i gian can án ho?c b? truy c?u trách nhi?m hình s?.

Tuy không áp d?ng ?i?m chu?n nh?ng Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn c?n c? vào ?i?m thi THPT qu?c gia hai t? h?p môn A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán , Hóa, Sinh) ?? xét h?c b?ng mi?n gi?m h?c phí n?m ??u tiên cho thí sinh t? 50%-100% cho nh?ng thí sinh ??t 18 ?i?m tr? lên.

?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho thí sinh theo h?c t?i tr??ng, bên c?nh vi?c b? quy ??nh ?i?m chu?n, nhà tr??ng còn công b? h?c phí Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn nh? sau:

 • H?c phí: 900.000 ??ng/ tháng;
 • Hình th?c ?óng: ?óng theo k?, m?i k? 5 tháng.

?ây là m?c h?c phí không cao ??i v?i kh?i ngành Y d??c. V?i m?c h?c phí này, thí sinh có th? hoàn toàn yên tâm theo h?c t?i nhà tr??ng. Ngoài ra, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn còn r?t nhi?u chính sách mi?n gi?m h?c phí khác ?? khuy?n khích sinh viên.

Ngành Cao ??ng D??c thi kh?i nào? 2
Theo h?c ngành D??c t?i tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

Ch?t l??ng ?ào t?o th? nào n?u không xét h?c ngành D??c thi kh?i nào?

Nhi?u ng??i cho r?ng khi xét tuy?n c?n có kh?i ngành c? th? ?? xét tuy?n. B?i ?ó là ki?n th?c n?n ?? sinh viên có th? theo h?c chuyên ngành. N?u ki?n th?c n?n không có thì theo h?c r?t khó và khi h?c Cao ??ng D??c ra làm gì?

?i?u lo l?ng ?y c?ng là d? hi?u nh?ng h?c THPT khác v?i h?c cao ??ng, ??i h?c. Nhi?u b?n h?c c?p 3 r?t gi?i nh?ng khi h?c trong môi tr??ng gi?ng ???ng l?i không gi? ???c phong ?? ?y n?a.

V?i ch??ng trình ?ào t?o ti?n b?, chú tr?ng vào th?c hành cùng v?i ??i ng? gi?ng viên giàu tâm huy?t, lành ngh?, thí sinh khi theo h?c t?i Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn hoàn toàn có th? t? tin công tác t?i b?t k? c? s? Y t? nào trên c? n??c.

Các em thí sinh có th? hoàn toàn yên tâm v?i ch??ng trình ?ào t?o n?i b?t c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

 • Tr??c yêu c?u chu?n hoá cán b? Y t?, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ng?ng c?p nh?t trang thi?t b? hi?n ??i, tiên ti?n nh?t cho các phòng th?c hành ?? ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u th?c hành c?a sinh viên v?i nhi?m v? ?ào t?o Cao ??ng Y D??c TPHCM chính quy, Liên thông Cao ??ng Y D??c chính quy, V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c chính quy.
 • V?i m?c tiêu ?ng d?ng chu?n giáo d?c ngành D??c vào khung ch??ng trình ?ào t?o, nhà tr??ng gi?ng d?y các ch??ng trình bám sát vào th?c ti?n trong và ng??i n??c.
 • C? s? v?t ch?t th?c t?, thi?t th?c t? nh?ng ??u t? c?t lõi ?? nâng cao tay ngh?, nh?m giúp sinh viên ra tr??ng có th? t? tin nh?n vi?c làm ngay.
 • Các môn h?c chính trong ch??ng trình h?c Cao ??ng D??c TP HCM mà sinh viên ph?i hoàn thành bao g?m: Vi sinh, Hóa sinh h?c, Sinh lý h?c, K? thu?t Y - D??c hi?n ??i, Sinh lý b?nh - Mi?n d?ch, ??c ch?t h?c, Hóa tr? li?u và chuy? hóa thu?c, Bào ch? và công ngh? d??c ph?m, Ki?m nghi?m thu?c, Qu?n lý cung ?ng thu?c, Ph??ng pháp nghiên c?u ?ánh giá s? d?ng thu?c, ?i?u tr? h?c,...
 • Ngoài ra còn nh?ng môn h?c c? s? khác t?o ti?n ?? ??o ??c - t? t??ng - pháp lu?t cho sinh viên ngành D??c nh?: Tri?t h?c Mác Lên nin, T? t??ng H? Chí Minh, Chính tr? h?c,...

Ch?t l??ng ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn

Ch?t l??ng ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn

H?c D??c không ch? ??n thu?n làm D??c s? bán thu?c mà b?n có th? làm Trình D??c Viên. Sinh viên ???c ?ào t?o t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn v?i các k? n?ng v? Trình D??c viên, k? n?ng giao ti?p bán hàng hay nh?ng khóa ?ào t?o hu?n luy?n ?? các em v?ng ch?c ki?n th?c h?n.

Khi t?t nghi?p Cao ??ng D??c t?i nhà tr??ng, sinh viên có th? công tác bên l?nh v?c D??c nh?: D??c s? t?i các qu?y thu?c, c? s? Y t?; Qu?n lý D??c; Marketting ngành D??c,... Tùy vào n?ng l?c và trình ?? s? có nh?ng v? trí và công vi?c khác nhau khi theo h?c ngành D??c.

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I