广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c 2019

Mã ngành Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c: 6720602

Th?i gian ?ào t?o: 3 n?m

?i?u ki?n xét tuy?n: T?t nghi?p THPT

M?c h?c phí: 900.000VN?/ tháng

Chính sách mi?n gi?m 100% h?c phí n?m 2019 Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

N?m 2019, Nhà tr??ng dành 100 su?t h?c b?ng có giá tr? cho 100 thí sinh nh?p h?c ??u tiên áp d?ng ??i v?i các ??i t??ng nh? sau:

? Thí sinh ??t k?t qu? trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 t? 18 ?i?m tr? lên kh?i A - B;

? Thí sinh ??t danh hi?u h?c sinh gi?i ba n?m c?p 3;

?Thí sinh ??t lo?i gi?i 3 môn kh?i A ho?c B trong h?c b? l?p 10, 11, 12;

广西快3稳赚技巧?Thí sinh có anh ch? h?c n?m th? 3 t?i tr??ng ?H d??c HCM.

I.NGÀNH NÀY LÀ GÌ?

 •  Các k? thu?t viên ngành xét nghi?m y h?c là tr? th? ??c l?c, là cánh tay ph?i c?a bác s? trong vi?c chu?n ?oán và ?i?u tr? b?nh.
 •  Ngành Xét nghi?m y h?c ?ng d?ng máy móc thi?t b? ?? phân tích các m?u b?nh ph?m (máu, phân, n??c ti?u, d?ch…) nh?m phát hi?n và cung c?p b?ng ch?ng m?t cách xác th?c v? tình tr?ng b?nh ?giúp bác s? ??a ra nh?ng ch?n ?oán và h??ng ?i?u tr? thích h?p
 • 3  T? v?n hay th?c hi?n vi?c l?y m?u b?nh ph?m, m?u môi tr??ng; th?c hi?n ???c nh?ng bi?n pháp ??m b?o ch?t l??ng và ki?m tra ch?t l??ng các k? thu?t, xét nghi?m trong y h?c d? phòng.

II.T? CH?T NÀO ?? TR? THÀNH NHÂN VIÊN K? THU?T XÉT NGHI?M Y H?C GI?I?

 • 1  C?n tr?ng và t? m?: Nh?ng K? thu?t viên xét nghi?m ph?i tr?c ti?p l?y các m?u máu c?a b?nh nhân. Nh?ng lúc này ph?i h?t s?c c?n th?n ?? gi?m ???c nh?ng r?i ro cho b?nh nhân ??ng th?i gi?m nguy c? m?c các b?nh truy?n nhi?m cho chính mình và cho nh?ng ng??i khác.
 • 2  T?nh táo, can ??m: th??ng xuyên ph?i ti?p xúc v?i nh?ng th? mà nhi?u ng??i th?m chí ch? nh?c ??n ?ã th?y s? hãi: máu, s? b?n: n??c ti?u, n?u b?n không ?? can ??m ?? ch?ng l?i n?i ghê s? thì khó ?? theo ngh? này.
 • 3  Trí nh? t?t, kiên trì: tình tr?ng b?nh nhân ngày càng nhi?u trong khi thi?u k? thu?t viên xét nghi?m ?ã gây thêm áp l?c cho ng??i ch?n ngành này. Vì v?y, kiên trì và trí nh? t?t là t? ch?t h?c viên ngành Cao ??ng Xét nghi?m c?n có ?? ch?ng l?i áp l?c công vi?c.
 •  Yêu thích vi?c s? d?ng các ph??ng ti?n k? thu?t công ngh? cao: B?n th??ng xuyên ph?i ti?p xúc v?i nh?ng lo?i máy móc, thi?t b? công ngh? cao, ???c c?p nh?t ??i m?i liên t?c,n?u không yêu thích chúng thì c?ng th?t khó ?? b?n g?n bó lâu dài v?i ngành xét nghi?m y h?c.

III.?I?M M?NH C?A NGÀNH

 • 1  Ngành h?c có tính ?ng d?ng cao trong xu th? phát tri?n c?a xã h?i hi?n ??i
 • 2  Ngành ngh? không th? thi?u trong các c? s? y t?
 • Ngành Ít c?nh tranh: Ngành k? thu?t xét nghi?m y h?c là ngành ??c thù, c?n có s? ?ào t?o chuyên sâu ? các tr??ng chuyên v? xét nghi?m. Do v?y ng??i t? ngành h?c khác không th? làm trái ngành sang ???c.

IV.H?C CAO ??NG XÉT NGHI?M Y H?C RA TR??NG S? LÀM GÌ?

 • 1  T? v?n hay th?c hi?n vi?c l?y m?u b?nh ph?m, m?u môi tr??ng; th?c hi?n ???c nh?ng bi?n pháp ??m b?o ch?t l??ng và ki?m tra ch?t l??ng các k? thu?t, xét nghi?m trong y h?c d? phòng;
 • 2  T? v?n, truy?n thông cho các cán b? y t? công c?ng, bác s?, nh?ng nhân viên phòng xét nghi?m v? vi?c lí gi?i k?t qu?, thu th?p m?u b?nh ph?m và ?ng d?ng xét nghi?m trong các tr??ng h?p ??c bi?t…
 • 3  Làm vi?c t?i các c? s? y t?: B?nh vi?n các tuy?n, Vi?n xét nghi?m Trung ??ng, phòng xét nghi?m t?i các Vi?n v? sinh d?ch t?, Trung tâm Y t? d? phòng c?p t?nh, c?p huy?n, ...
 • 4  Làm vi?c t?i các c? quan, t? ch?c khác có ho?t ??ng xét nghi?m v? môi tr??ng, dinh d??ng, v? sinh an toàn th?c ph?m, các trung tâm xét nghi?m t? nhân…

V.VÌ SAO NÊN H?C K? THU?T XÉT NGHI?M Y H?C T?I CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

 • Vì ??i ng? gi?ng viên ??u là các th?y cô giáo ??u ngành Y D??c
 • Vì 100% sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i tr??ng
 • Vì h?c phí ch? 900k/ tháng - phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a h?u h?t sinh viên Vi?t Nam
 • Vì nhi?u doanh nghi?p, b?nh vi?n liên k?t v?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là hàng tr?m c? h?i ?? các em b?t ??u công vi?c
 • Vì hình th?c xét tuy?n thu?n l?i xóa b? áp l?c thi c? - ?i?m s?, TUY?N TH?NG ??i v?i nh?ng h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các em

广西快3稳赚技巧V?i 5 lý do trên, Cao ??ng Y D??c Sài Gòn x?ng ?áng là ?i?m ??n lý t??ng trên con ???ng h?c t?p và làm vi?c c?a các em

100 su?t h?c b?ng dành cho 100 h?c sinh tr? thành thành viên c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn s?m nh?t theo chính sách h?c b?ng 2019. ??ng ký ngay hôm nay ?? ???c theo ?u?i ?am mê v?i màu áo Blouse tr?ng và h?c t?p t?i môi tr??ng giáo d?c y t? hàng ??u. 

H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N ??U VÀO CAO ??NG XÉT NGHI?M Y H?C CHÍNH QUY G?M:

广西快3稳赚技巧1. Phi?u ??ng ký tuy?n sinh cao ??ng n?m 2019 theo m?u c?a tr??ng. ();

2. H?c b? trung h?c ph? thông phô tô, có công ch?ng;

广西快3稳赚技巧3. B?ng t?t nghi?p THPT ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p tr??c t? n?m 2018 tr? v? tr??c; Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ??i v?i thí sinh t?t nghi?p n?m 2019 (Sau khi có b?ng t?t nghi?p thí sinh s? b? sung b?n sao công ch?ng);

4. 01 B?n sao gi?y khai sinh có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng n?i thí sinh c? trú;

5. 01 B?n sao ch?ng minh th? nhân dân có công ch?ng;

广西快3稳赚技巧6. 4 ?nh 3×4 ghi thông tin thí sinh bao g?m: h? và tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh;

广西快3稳赚技巧7. 01 B? h? s? h?c sinh sinh viên trong ?ó có 2 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng;

8. Các lo?i gi?y t? ch?ng minh ??i t??ng ?u tiên khác (n?u có).

VI.广西快3稳赚技巧 ??NG KÝ XÉT TUY?N

THí SINH ??NG KY H?C Tuy?n sinh Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c 2019 - TR??NG C? Y D??C SàI GòN
广西快3稳赚技巧 THEO CáCH D??I ??Y:

??ng ky
tr?c tuy?n
v?n phòng
tuy?n sinh
Hi?n th? #
Trang 1 of 3 (22 items)

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I