广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

??i s?ng sinh viên

HO?T ??NG SINH VIêN - TR??NG CAO ??NG Y D??C SàI GòN

C?p nh?t: 25/09/2019 14:56
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 1553 l??t xem

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn v?i h?n 10 n?m xây d?ng và phát tri?n. Hàng n?m tr??ng thu hút r?t nhi?u thí sinh trên 3 mi?n ??t n??c có nguy?n v?ng ??ng ký theo h?c, nh?m ch?p cánh ??c m? tr? thành nh?ng Y d??c s? trong t??ng lai. Nhà tr??ng ??t m?c tiêu ??y m?nh ch?t l??ng giáo d?c hàng ??u, ch??ng trình ?ào t?o bài b?n ?? t?o ra ???c nh?ng ngu?n nhân l?c ch?t l??ng ?áp ?ng yêu c?u c?a xã h?i ?? ra ??i v?i ngành Y t?.

I. C? S? ?ÀO T?O

??a ch? ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

  • C? s? 1:  S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý T? 129, Khu ph? 14,  Ph??ng: Bình H?ng Hòa, Qu?n: Bình Tân, Tp. H? Chí Minh (Ngã 3 ?èn xanh ?èn ?? giao gi?a ???ng Tân K? Tân Quý và Qu?c l? 1A).
  • C? s? 2: Toà nhà : PTT - ???ng s? 3- Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng: Tân Chánh Hi?p, Qu?n: 12, TP.HCM

V?i tiêu chí l?y sinh viên làm tr?ng tâm, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn luôn ??y m?nh v? ch?t l??ng giáo d?c lên hàng ??u. Môi tr??ng ?ào t?o t?i tr??ng ???c ??u t? ??y ?? v? trang thi?t b? k? thu?t gi?ng d?y k? c? nh?ng ti?t h?c lý thuy?t c?ng nh? th?c hành.

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-75
Ban Giám hi?u & Gi?ng viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

Ngành Y D??c khác h?n so v?i nh?ng ngành h?c khác, mang tính ??c tr?ng riêng b?i ?ây là ngành liên quan tr?c ti?p ??n s?c kh?e c?a m?i ng??i. Nh?n th?y ???c t?m quan tr?ng này nên nhà tr??ng ?ã áp d?ng ch??ng trình ?ào t?o theo hình th?c 70 - 30. Theo ?ó, nhà tr??ng gi?ng d?y 30% ch??ng trình lý thuy?t và 70% ??y m?nh s? ti?t th?c hành cho sinh viên. V?i ph??ng pháp ?ào t?o này giúp sinh viên d? dàng n?m b?t ???c nh?ng ki?n th?c chuyên ngành liên quan, trong nh?ng ti?t th?c hành sinh viên cùng trao ??i v?i nhau, nh?ng th?c m?c s? ???c các gi?ng viên h? tr? t? v?n c? th?.

?áng chú ý h?n n?a nhà tr??ng ?ã ch? ??ng liên k?t v?i B?nh vi?n 30/4 - B? Công An và B?nh vi?n Ch?nh hình và Ph?c h?i ch?c n?ng Tp.H? Chí Minh, trong nh?ng th?i gian t?i s? liên k?t v?i nh?ng b?nh vi?n khác,... Trong nh?ng bu?i ?i th?c t?p t?i b?nh vi?n giúp sinh viên bi?t thêm ???c nhi?u ki?n th?c th?c ti?n trong ngành h?c. Ngoài ra, chu?n b? thêm ???c tâm lý sau khi t?t nghi?p ra tr??ng ?i ?? ?i làm t?i nh?ng b?nh vi?n/ Trung tâm Y t? khác nhau.

Hình ?nh quang c?nh Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:

Quang c?nh t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn r?ng rãi, thoáng ?ãng, s?ch s?, ?ây s? là không gian giúp cho sinh viên vui ch?i trong th?i gian gi?i lao. Ngoài ra, ?ây s? là không gian ?? m?i ng??i t? ch?c nh?ng ho?t ??ng ngoài gi? lên l?p, nh?ng ngày l? h?i hay nh?ng ngày l? k? ni?m: 20/11, 26/03,...

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-1
C?ng Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-2
Sinh viên l?u l?i nh?ng k? ni?m tr??c c?ng tr??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-3
Sinh viên tr??ng cùng nhau trò chuy?n
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-5
Sinh viên trong gi? ra ch?i
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-5
Sân tr??ng v?i không gian r?ng rãi, thoáng ?ãng

1. Phòng h?c lý thuy?t

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn chú tr?ng ??u t? h? th?ng trang thi?t b? trong phòng h?c. Không gian phòng r?n rãi, ???c trang b? ??y ?? v? bàn gh?, máy chi?u ?? ph?c v? quá trình h?c t?p, gi?ng d?y c?a sinh viên và gi?ng viên t?i tr??ng.

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-7
Trang thi?t b? phòng h?c lý thuy?t ???c chú tr?ng ??u t? ??y ??
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-9
Sinh viên ch?m chú l?ng nghe gi?ng viên gi?ng bài
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-9
Sinh viên ?i h?c ??y ?? trong m?i ti?t h?c lý thuy?t
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-10
Sinh viên sôi n?i trong ti?t h?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-14
H? th?ng máy chi?u ???c trang b? ??y ?? trong m?i phòng h?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-8
Phòng h?c lý thuy?t ???c trang b? ??y ?? thi?t b? gi?ng d?y

2. Phòng h?c th?c hành

H? th?ng phòng th?c hành ???c Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn chú tr?ng ??u t? ??y ??. trang b? nh?ng mô hình ng??i, thi?t b? máy,... ?? h? tr? gi?ng viên gi?ng d?y t??ng ?ng trong t?ng h?c ph?n khác nhau.

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-13
Mô hình ???c ??u t? ??y ?? trong phòng th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-15
Kính hi?n vi ph?c v? trong nh?ng h?c ph?n th?c hành khác nhau
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-16
H? th?ng máy tính ph?c v? vi?c h?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-17
Mô hình ng??i ph?c v? t?i ?a trong nh?ng ti?t h?c th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-18
Mô hình th?c hành ???c ??u t? ??y ??
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-19
Phòng th?c hành chuyên bi?t ??i v?i ngành D??c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-20
Sinh viên ngành D??c trong ti?t th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-21
Mô hình th?c hành ng??i chi ti?t
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-22
Sinh viên trong ti?t h?c th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-23
Sinh viên ch?m chú v?i nh?ng mô hình ng??i trong ti?t th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-24
Gi?ng viên h??ng d?n gi?ng d?y sinh viên trong ti?t h?c th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-25
Sinh viên ch?m chú trong ti?t h?c th?c hành
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-26
Gi?ng viên h??ng d?n sinh viên trong ti?t h?c th?c hành

3. L?p h?c Th? d?c

Gi? h?c th? d?c giúp sinh viên rèn luy?n s?c kh?e, th? ch?t sau nh?ng ti?t h?c lý thuy?t và th?c hành c?ng th?ng, áp l?c. Giáo d?c th? ch?t c?ng là m?t trong nh?ng h?c ph?n xét duy?t, xem xét sinh viên có ?? ?i?u ki?n t?t nghi?p ra tr??ng làm gì, b?i v?y không ???c l? là trong quá trình h?c t?p. M?t s? hình ?nh trong ti?t h?c Th? d?c t?i sân tr??ng:

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-90
Không gian l?p h?c th? d?c t?i tr??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-91
Sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trong gi? h?c Th? d?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-93
Sinh viên h?ng thú trong ti?t h?c Th? d?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-94
Không khí trong ti?t h?c Th? d?c ? Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

II. HO?T ??NG C?A NHÀ TR??NG - SINH VIÊN

1. L? Khai gi?ng - Chào ?ón tân sinh viên và Ngày nhà giáo Vi?t Nam 20.11

Bu?i L? Khai gi?ng, Chào ?ón Tân sinh viên và L? Chào m?ng ngày Nhà giác Vi?t Nam 20 - 11 ???c nhà tr??ng t? ch?c long tr?ng v?i s? có m?t c?a các quý th?y, cô giáo trong tr??ng, cùng v?i nh?ng ??i bi?u ???c m?i. Sinh viên tr??ng vui v?, ph?n kh?i tham gia ??y ??, bên c?nh ?ó còn chu?n b? k? l??ng v?i nh?ng ti?t m?c v?n ngh? góp vui.

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-27
L? Khai gi?ng ???c t? ch?c long tr?ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-28
Th?y Hi?u tr??ng nhà tr??ng phát bi?u trong bu?i L? khai gi?ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-29
Gi?ng viên & Ban Giám hi?u Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trong bu?i l? Khai gi?ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-30
??i bi?u trong bu?i L? Khai gi?ng & Chào ?ón Tân sinh viên
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-31
??i di?n các bên lên nh?n trao t?ng hoa trong bu?i l?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-32
??i di?n Ban giám hi?u nhà tr??ng phát bi?u trong bu?i l?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-34
??i di?n Ban Giám hi?u nhà tr??ng t?ng gi?y khen cho sinh viên xu?t s?c
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-34
Ti?t m?c song ca nam n? trong bu?i l?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-35
Ti?t m?c nh?y hi?n ??i vui nh?n
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-36
Ti?t m?c ??n ca ??y ?n t??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-37
Ti?t m?c múa dân gian
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-38
Sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn có m?t ??y ?? trong bu?i L?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-39
Ti?t m?c ?n ?? ?n t??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-40
Gi?ng viên & Sinh viên tr??ng cùng l?u gi? l?i nh?ng k? ni?m sau bu?i l?

2. Ho?t ??ng Hi?n máu nhân ??o

Hàng n?m Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn còn lên k? ho?ch t? ch?c ho?t ??ng Hi?n máu nhân ??o - ?ây ???c xem là m?t trong nh?ng ngh?a c? cao ??p trong ngành Y. M?t s? hình ?nh l?u l?i ho?t ??ng ý ngh?a c?a Ban giám hi?u và sinh viên:

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-41
Ch??ng trình Hi?n máu nhân ??o t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-42
Sinh viên t? nguy?n ??ng ký Ch??ng trình hi?n máu nhân ??o
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-43
Th? túc ??ng ký ch??ng trình Hi?n máu nhân ??o
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-44
Sinh viên tham gia trong ch??ng trình Hi?n máu tình nguy?n
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-45
Ban Giám hi?u nhà tr??ng tham gia trong ch??ng trình này
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-46
Sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trong bu?i Hi?n máu nhân ??o
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-47
Không khí trong bu?i Hi?n máu nhân ??o
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-48
Cán b? Y t? túc tr?c trong bu?i hi?n máu
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-49
Sinh viên tham gia ??y ?? trong bu?i Hi?n máu nhân ??o

3. Ch??ng trình V?n ngh? Chào m?ng ngày 20/10 & Cu?c thi “R?ng r? N? sinh Y D??c”

Nhân ngày 20/10, Tr??ng Cao ??ng Y D??c ?ã lên k? ho?ch t? ch?c Ch??ng trình v?n ngh?, ??ng th?i k?t h?p trap gi?i cho cu?c thi "R?ng r? n? sinh Y D??c". Nh?ng hình ?nh ?n t??ng nh?t ???c nhà tr??ng l?u l?i d??i ?ây:

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-50
??i di?n Ban Giám hi?u nhà tr??ng phát bi?u khai m?c ch??ng trình
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-51
Ban Giám hi?u nhà tr??ng, các gi?ng viên và sinh viên tr??ng tham gia ??y ??
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-52
MC d?n ch??ng trình v?n ngh?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-53
Ti?t m?c ??n ca n? ?n t??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-54
Ti?t m?c ??n ca nam
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-55
Ti?t m?c n? nh?y hi?n ??i
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-57
Nh?y hi?n ??i sôi ??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-58
Ti?t m?c múa dân gian
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-61
Ti?t m?c nh?y nam n? sôi ??ng
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-61
Ti?t m?c ??n ca n?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-62
Nh?y hi?n ??i n?
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-63
K?t qu? cu?c thi "R?ng r? N? Y D??c"
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-64
??i di?n Ban Giám hi?u nhà tr??ng trao gi?i th??ng trong cu?c thi "R?ng rõ N? sinh Y D??c"
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-65
B?n Giám hi?u nhà tr??ng & Sinh viên l?u gi? l?i nh?ng k? ni?m sau bu?i l?

4. Các ho?t ??ng cho sinh viên trong gi? ra ch?i

M?t s? hình ?nh vui nh?n c?a sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trong gi? ngh? gi?i lao:

hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-66
Gi? ngh? gi?i lao sinh viên vui ?ùa bên nhau
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-67
Trong gi? ngh? gi?i lao Ban Gián hi?u tr??ng & Sinh viên cùng l?u l?i k? ni?m
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-68
Sinh viên l?u gi? k? ni?m trong gi? ngh? gi?i lao
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-69
Sinh viên trò chuy?n vui ?ùa bên nhau
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-70
Trò chuy?n cùng nhau c?a sinh viên trong gi? ra ch?i
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-71
Hình ?nh ??p sinh viên l?u gi? khi bên nhau
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-72
Quang c?nh sân tr??ng trong gi? ngh? gi?i lao
hoat-dong-sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-tai-tphcm-73
Sinh viên vui ?ùa bên nhau

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ch? d?ng l?i ? vi?c ??y m?nh ch?t l??ng ?ào t?o mà còn t? ch?c nh?ng ho?t ??ng ngo?i khóa vui nh?n, n?ng ??ng cho sinh viên sau nh?ng th?i gian h?c t?p c?ng th?ng.

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I