广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧??i s?ng sinh viên

Sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn tham gia ch??ng trình Hi?n máu Nhan ??o

C?p nh?t: 25/09/2019 14:56
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 582 l??t xem

Ch??ng trình Hi?n máu Nhân ??o ? Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn hàng n?m ???c Ban lãnh ??o ph?i h?p v?i ?oàn tr??ng t? ch?c. ?ây ???c xem là m?t trong nh?ng ngh?a c? cao ??p, ??c bi?t trong ngành Y h?c.

Hi?n máu Nhân ??o là m?t trong nh?ng hành ??ng chia s? máu c?a mình cho ng??i khác nh?m t?ng c??ng thêm s? l??ng máu k?p th?i cung c?p cho nh?ng b?nh vi?n ?? c?p c?u và ?i?u tr? b?nh cho b?nh nhân. Tuy nhiên, tr??c khi l?y máu, ng??i l?y s? ???c các Y, Bác s? ki?m tra t?ng quát tình tr?ng s?c kh?e, khi ??t ?? ?i?u ki?n, không m?c b?nh m?i ???c ti?n hành l?y máu. Hi?n máu ??ng ngh?a v?i vi?c cho máu t?t, gi?m ???c nguy c? lây nhi?m qua ???ng truy?n máy nh?: siêu vi gan B, s?t rét, giang mai hay nhi?m HIV/ AIDS,... B?i nh?ng ng??i t? nguy?n hi?n máu là nh?ng ng??i kh?e m?nh.

sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-
Hi?n máu Nhân ??o là m?t trong nh?ng hành ??ng ??p, mang ý ngh?a nhân v?n cao c?

Ch??ng trình Hi?n máu Nhân ??o hàng n?m thu hút ???c nhi?u t? ch?c, ?oàn th? hay nh?ng tr??ng ?ào t?o quan tâm. ?ây là m?t hành ??ng cao c? và mang ngh?a c? cao ??p trong toàn xã h?i.

Sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn tham gia ch??ng trình Hi?n máu Nhân ??o

H??ng ?ng ch??ng trình Hi?n máu Nhân ??o, b? sung thêm nh?ng ngu?n máu s?ch, ch?t l??ng cho ngành Y t?. Hàng n?m, Ban lãnh ??o ph?i h?p v?i ?oàn nhà tr??ng t? ch?c ch??ng trình Hi?n máu Nhân ??o t?i tr??ng, khuy?n khích sinh viên c?ng nh? cán b?, gi?ng viên cùng tham gia ch??ng trình có ý ngh?a thi?t th?c này.

sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-1
Ban lãnh ??o ph?i h?p v?i ?oàn tr??ng t? ch?c ch??ng trình "Hi?n máu Nhân ??o t? nguy?n"

Vào ngày 21/10/2018 Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã t? ch?c ch??ng trình “Hi?n máu nhân ??o t? nguy?n”. Sau khi phát ??ng ch??ng trình này ?ã thu hút ???c Ban lãnh ??o tr??ng, các cán b?, gi?ng viên và sinh viên ? nhi?u khoa t? nguy?n ??ng ký tham gia.

HÌNH ?NH TRONG CH??NG TRÌNH “HI?N MÁU NHÂN ??O T? NGUY?N”

sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-3
Sinh viên t? nguy?n ??ng ký ch??ng trình "Hi?n máu Nhân ??o" t?i tr??ng
sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-4
Tr??c khi hi?n máu t?t c? sinh viên ???c ki?m tra t?ng ho?t s?c kh?e
sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-4
Không khí trong bu?i "Hi?n máu Nhân ??o t? nguy?n"
sinh-vien-truong-cao-dang-y-duoc-tham-gia-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-5
Nh?ng nhân viên Y tá, bác s? túc tr?c trong bu?i "Hi?n máu Nhân ??o t? nguy?n"

"Hi?n máu Nhân ??o t? nguy?n" t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c ???c di?n ra thu?n l?i, suôn s? và t?o ???c h?ng thú cho cán b?, gi?ng viên c?ng nh? sinh viên. Ngoài ra, hàng n?m tr??ng còn t? ch?c nh?ng ho?t ??ng ý ngh?a thi?t th?c khác, nh?m t?o không khí cho sinh viên sau nh?ng th?i gian h?c t?p c?ng th?ng, áp l?c. 

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I