广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧Tin t?c y d??c

Ngh? l?c phi th??ng c?a chàng sinh viên khuy?t t?t n?o

C?p nh?t: 15/11/2019 11:22
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 86 l??t xem

Sinh ra bi? khuyê?t tâ?t na?o bâ?m sinh nh?ng v?i ngh? l?c phi th??ng, Phan Ti?ch Thiê?n (TP.HCM) ?a? n? l?c h?c t?p và tr?? tha?nh tân c?? nhân nga?nh Xa? hô?i ho?c cu?a Tr???ng ?H V?n Hiê?n.

chang-sinh-vien-khuyet-tat-nao-1
Ngh? l?c phi th??ng c?a chàng sinh viên khuy?t t?t não

Trong lê? tô?t nghiê?p v?a qua, Phan Ti?ch Thiê?n la? “bông hoa” sa?ng nhâ?t trong h?n 1.400 tân c?? nhân cu?a Tr???ng ?H V?n Hiê?n b??t ?â?u “V??n ra biê?n l??n” cuô?c ???i.

Tâ?m lo?ng cu?a cô tiê?p thêm nghi? l??c cho tro?

Phan Ti?ch Thiê?n bi? khuyê?t tâ?t na?o bâ?m sinh nên em bi? ??ng kinh c?c b?, c? tay, chân, mi?ng ??u “không nghe l?i” chính b?n thân mi?nh.

Khi còn h?c ph? thông, em g?p r?t nhi?u khó kh?n trong vi?c phát âm. Nói chuy?n thông th??ng v?i b?n bè c?ng khó ch? ch?a k? ??n vi?c thuy?t trình hay giao ti?p v?i giáo viên. H?c h?t l?p 12, vi?c phát âm c?ng nh? vi?t ch? c?a Thi?n v?n không c?i thi?n ???c nhi?u.

M?i vi?c ??u t?n r?t nhi?u th?i gian. Do ?ó, c?u h?c trò không dám m? ??n vi?c s? hoàn thành ch??ng trình ??i h?c. Tuy vâ?y, nh? s? ??ng viên c?a cô giáo c?, cô ch? nhi?m c?ng nh? th?y hi?u tr??ng ? tr??ng ph? thông, Thi?n quy?t tâm thi ??u ??i h?c.

C? ng??i quen l?n ng??i thân ??u tin r?ng, h?c ??n ?ây (xong l??p 12) ?ã là m?t thành công ngoài mong ??i. Th? nh?ng c?u h?c trò khi?m khuy?t l?i “qu?ng” cho m?i ng??i s? b?t ng? l?n lo l?ng. Gi?ng nói ??t quãng, Tích Thi?n kh?ng ??nh ch?c n?ch: “Con ph?i vào ??i h?c, không ?i nhanh ???c nh? ng??i th??ng, con có th? nh? rùa… bò ??n ?ích”.

N?m 2015, Thi?n ??u vào Khoa Khoa h?c Xã h?i và Nhân v?n, Tr???ng ??i h?c V?n Hi?n va? nhâ?n ho?c bô?ng toa?n kho?a cu?a nha? tr???ng. Sau 4 n?m miê?t ma?i cô? g??ng ho?c tâ?p, cha?ng sinh viên khuyê?t t?t não ?a? chi?nh th??c tr?? tha?nh c?? nhân cu?a tr??ng.

Ch?ng ki?n giây phút c?u h?c trò “??c bi?t” khoác lên mình b? ?? c? nhân, cô Thu?y H?ng (nguyên giáo viên Tr??ng THCS L?c H?ng - Q.10) cho biê?t: Cô ca?m thâ?y ha?nh phu?c vô cu?ng. Du? ch? là giáo viên d?y môn ph?, m?i tu?n lên l?p m?t l?n nh?ng Thi?n luôn là ??a h?c trò cô dành nhi?u tình c?m và tâm huy?t h?n c?.

chang-sinh-vien-khuyet-tat-nao-12
Phan Ti?ch Thiê?n xu?c ?ô?ng khi g??p la?i cô gia?o cu? cu?a mi?nh

Em b?t h?nh nh?ng luôn c? g?ng và kiên trì. Không ch? ngoan mà còn tình c?m. Bao nhiêu n?m nay, c? ??n nh?ng ngày l? hay d?p ??c bi?t, em v?n nh?n tin, ?i?n tho?i cho th?y cô. ?ó là ?i?u hi?m th?y…Trong thâm tâm tôi luôn co? niê?m tin râ?t ma?nh liê?t vê? Thiê?n, r??ng em se? la?m ????c ?iê?u ma? mi?nh ???c m?”- cô Hô?ng xu?c ?ô?ng no?i.

Bâ?t ng?? g??p la?i cô gia?o cu? trong nga?y vui tô?t nghiê?p, Ti?ch Thiê?n ?a? không câ?m ????c n???c m??t, ôm ch??t cô va? o?a kho?c: “Cô ?i em ?a? la?m ????c ?iê?u ma? cô t??ng tin t???ng n?i em”.

Thi?n cho biê?t dù cô không còn d?y em h?n ch?c n?m và gi? cô c?ng ?ã v? h?u nh?ng bao n?m qua em v?n th??ng xuyên liên l?c, tâm s? v?i cô giáo da?y công ngh? c?a mình. “M?i c?t m?c thành công hay th?t b?i c?a em ??u có cô bên c?nh. Tâ?m b??ng c?? nhân nga?y hôm nay em da?nh t??ng cho cô nh? bo? hoa ?e?p nhâ?t trong nga?y vui 20/11”- Thiê?n no?i.

Nghi? l??c cu?a Thiê?n tiê?p l??a cho nhiê?u thê? hê? sinh viên V?n Hiê?n

L?p xã h?i h?c có ??n g?n 100 sinh viên và Thi?n tr?i qua ch??ng trình h?c t?p nh? m?i ng??i, không có b?t k? s? ?u ái, châm ch??c nào. Khác bi?t duy nh?t chính là th?y cô hay b?n h?c, ??u yêu quý em nhi?u h?n m?t chút.

?? co? thê? ?ô?ng ha?nh cu?ng v??i ca?c ba?n, ha?ng nga?y Thiê?n pha?i c?i thi?n kh? n?ng phát âm, nói và vi?t cu?a chi?nh mi?nh. Ngoài vi?c luy?n t?p ? nhà, c?u sinh viên tr? tham gia r?t nhi?u câu l?c b? (CLB) t?i tr??ng, t? CLB MC ??n CLB ??i s?… T? nh?ng c? g?ng c?a b?n thân, Thi?n d?n tr? thành t?m g??ng truy?n ??ng l?c cho nhi?u sinh viên khác trong tr??ng.

chang-sinh-vien-khuyet-tat-nao-3
 Phan Ti?ch Thiê?n bên ba?n be? trong nga?y vui tô?t nghiê?p

Thiê?n chia se? vê? nh??ng cô? g??ng cu?a mi?nh r??ng: tr??c khi b?t ??u môn h?c m?i, em th???ng có thói quen tìm hi?u k?, h?i th?m kinh nghi?m h?c t?p môn ?ó và lên m?ng tìm ki?m tài li?u.

M?i ngày qua ?i, lòng t? tr?ng và s? ch?u khó c?a Thi?n làm b?n h?c ph?i ng??ng m?. Tr?i qua b?n n?m kiên trì cùng n? l?c, Phan Tích Thi?n – thâ?t s?? khi?n ca?c ba?n ?ô?ng môn nh? tu?i em nê? phu?c. V?i nhi?u ng??i, h?c c? nhân, th?m chí là ti?n s? có th? không khó nh?ng v?i Thi?n ?ó là m?t k?t qu? phi th??ng ???c ?ánh ??i b?ng c? m?t quá trình có m? hôi và n??c m?t”- Thu?y An tân c?? nhân nga?nh Xa? hô?i ho?c no?i.

Th?c s? Nguy?n Th? H?ng Th?y- Tr??ng b? môn Xã h?i h?c c?a tr??ng, cho bi?t: "Thay vì thi thì ph?n k?t thúc các h?c ph?n c?a Thi?n s? ph?i làm ti?u lu?n thay th?. Tôi khá b?t ng? v? kh? n?ng t? duy, di?n ??t ngôn ng? c?a Thi?n. Nói không rõ, vi?t ch? và ?ánh máy r?t ch?m nh?ng Thi?n t? duy sân s?c, nhi?u ý t??ng và trình bày v?n ?? m?ch l?c. ??c bi?t, em có tính k? lu?t cao, ch?a bao gi? quá h?n b?t c? ti?u lu?n nào".

Nhìn th?y nh?ng cái ôm si?t ch?t, nh?ng ti?ng khóc v? òa c?a cô va? tro?, cu?a nh??ng ?ê?n ?a?p sau nh??ng nô? l??c không biê?t mê?t mo?i cu?a Ti?ch Thiê?n, chu?ng tôi không câ?m ????c n???c m??t. Mong r??ng, v??i niê?m tin va?o cuô?c sô?ng, nghi? l??c bê?n bi? se? tiê?p tu?c la?  ?ô?ng l??c, ch??p thêm ?ôi ca?nh t?? tin ?ê? em b???c chân va?o ???i, h???ng ra biê?n l??n b??ng chi?nh kha?t vo?ng cu?a ba?n thân.

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn d?n ngu?n t? Báo Giaoducthoidai.vn!

 

Tin Liên quan

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I