广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

K? thi THPT Qu?c Gia

?ng b? tàn t?t nh?t ve chai rao bán nhà ?? có ti?n cho con h?c ??i h?c

C?p nh?t: 27/08/2019 10:47
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 440 l??t xem

??t 25 ?i?m kh?i C, em Tr?n V?n Ti?n ?ã tr? thành tân sinh viên Tr??ng ??i h?c Qu?c gia Hà N?i. Nh?ng gi?c m? gi?ng ???ng ??i v?i nam sinh này ?ang còn dang d? và xa v?i khi hoàn c?nh gia ?ình vô cùng khó kh?n.

V??t qua nh?ng n?i khó kh?n

?ây là hoàn c?nh c?a em Tr?n V?n Ti?n (sinh n?m 2001, h?c sinh tr??ng THPT Lê Qúy ?ôn), trú t?i thôn Tân H??ng, xã Th?ch V?nh, huy?n Th?ch Hà (Hà T?nh). Em sinh ra trong m?t gia ?ình b?n nông, b? b? d? t?t b?m sinh nên s?c kh?e y?u, công vi?c hàng ngày ?i nh?t ve chai ?? ki?m s?ng. Gánh n?ng m?u sinh cu?c s?ng c?a c? gia ?ình ?è n?ng lên vai ng??i m? g?y gò b?nh t?t v?i ng?n s?n, c?ng rau quanh v??n ?? nuôi 3 ng??i con ?n h?c.

ong-bo-rao-ban-nha-de-co-tien-cho-con-hoc-dai-hoc-1
Ông b? tàn t?t nh?t ve chai rao bán nhà ?? có ti?n cho con h?c ??i h?c

Thu? nh? Ti?n tr?m l?ng ít nói. Gia c?nh khó kh?n và l?i t? ti v?i ngo?i hình c?a b?n thân và vi?c ??n l?p ??i v?i Ti?n ???c xem là kho?ng th?i gian”c?c hình” khi b? b?n bè k? th? và d? ngh? vì hoàn c?nh gia ?ình nghèo. Hình ?nh c?a ng??i b? ??i n?ng, m?a v?i ?ôi chân tr?n b??c ?i không v?ng qua t?ng ngõ ngách ?? thu gom nh?ng chai nh?a, s?t v?n v? ?? bán ?ã in hàng vào tâm trí c?a c?u bé. M?i khi nhìn b? v?c t?ng ??ng s?t v?n v? nhà phân chia, Ti?n l?i không c?m ???c n??c m?t, Ti?n mu?n ?i ki?m ti?n ?? ?? ??n thêm b? m?. 

M?i k? ngh? hè, b?n bè cùng trang l?a th?a chí vui ch?i, Ti?n lùi l?i cùng v?i chi?c xe ??p l?ch c?ch ra Thành ph? Hà T?nh ?? làm thuê ?? ki?m thêm ti?n trang tr?i cho vi?c h?c. T? c?p 1 ??n c?p 3, Ti?n luôn ??t ???c h?c sinh Gi?i v? h?c sinh tiên ti?n. Trong k? thi THPT Qu?c gia, em ??t 25 ?i?m kh?i C (S? 9, ??a 9, V?n 7).

Ni?m ?am mê tr? thành Lu?t s? trong t??ng lai, Ti?n ?ã ??ng ký vào Tr??ng ??i h?c Lu?t Hà N?i - ??i h?c Qu?c gia Hà N?i,... Ti?n ??ng ký thi ??i h?c nh?m kh?ng ??nh ???c b?n thân mình v?i m?i ng??i. Ch?a bao gi? Ti?n dám ngh? s? theo h?t con ???ng h?c t?p vì hoàn c?nh gia ?ình quá khó kh?n.

Chia s? v? vi?c h?c Ti?n cho bi?t: Em ít h?c thêm, ch? y?u t? h?c ? nhà. M?i ngày dành 4 ti?ng h?c cho bu?i t?i, còn sáng s?m d?y ??c thu?c lòng. V?i t?ng s? ?i?m 25 Ti?n không quá b?t ng? mà còn chút ti?c nu?i khi môn V?n ch? ???c 7 ?i?m. Ti?m cho hay: “Em th??ng xuyên phân chia bu?i h?c ra cho h?p lý. Nh? môn S?, các m?c th?i gian em ghi ra gi?y r?i dán ? t??ng ?? h?c cho d? nh?, còn môn V?n em r?t ti?c, không ngh? mình ch? ??t ???c 7 ?i?m”.

Ng??i cha t?t nguy?n rao bán nhà cho con ?i h?c

M?y ngày hôm nay, t?i thôn Tân H??ng, xã Th?ch V?nh có truy?n tai nhau v? câu chuy?n ông Nguy?n V?n Xin (SN 1975, b? em Nguy?n V?n Ti?n) ?ang rao bán c?n nhà ?? cho con trai có ti?n theo h?c ??i h?c. Nhi?u ng??i bàn ông ngh? l?i tìm cách khác h?p lý h?n ng??i cha t?t nguy?n mong sao cho con có ti?n nh?p h?c nh? cùng b?n bè trang l?a. Ng?i bu?n r?u, ? r? trong ngôi nhà c?p 4 c? k?, ng??i b? v?a vui v?a t?i cho bi?t ?ã rao bán nhà nh?ng ch?a th?y ng??i mua.

ong-bo-rao-ban-nha-de-co-tien-cho-con-hoc-dai-hoc-2
Công vi?c th??ng ngày c?a ông Xin

Trong m?y ngày nh?n ???c tin con ??u ??i h?c, không ?êm nào ông ng? yên gi?c b?i bao nhiêu n?i lo ?ang ?è n?ng. “Chu?n b? con nh?p h?c không bi?t ti?n l?y ?âu ra. Toan tính m?y ngày tr?i không có h??ng nào thu?n nên quy?t ??nh bán c?n nhà và khu ??t này cho con h?c. Ti?n nói ngh? h?c ?i làm ki?m ti?n cho hai em h?c, nh?ng tôi không cho, vì h?c là c? ??c m?, t??ng lai c?a con ? ?ó”, ông Xin chia s?.

Ông Xin c?ng cho bi?t thêm: Ông b? d? t?t b?m sinh do di ch?ng ch?t ??c màu da cam c?a b? ?? l?i. Tr??c ?ây b? m? ông tham gia dân công h?a tuy?n, sinh ???c 8 ng??i con nh?ng nay ch? còn s?ng 2 ng??i. Trong ?ó, ch? gái Nguy?n Th? ? (SN 1957) c?ng b? b?i não và ?ang ???c ch?m sóc t?i trung tâm dành cho ng??i khuy?t t?t ? Ngh? An.

Khi ???c h?i ??n vi?c bán nhà, gia ?ình 5 ng??i s? s?ng ? ?âu, ông Xin cho bi?t s? chuy?n v? c?n nhà tình ngh?a c?a m? ông ?? l?i. Tr??c ?ây, 2 v? ch?ng không có gì ngoài túp l?u cha m? d?ng cho ? cu?i thôn. Sau nhi?u n?m tích góp, vay m??n xây t?m ???c c?n nhà c?p 4 gi? bán ?i c?ng c?m th?y ?au lòng. Ông Xin nói: “Nhi?u ng??i chê tôi d?i khi ??u t? cho con h?c, nh?ng tôi ngh? ?ã sinh con ra, ph?i cho con ???c h?c hành ?àng hoàng, cho con ???c th?c hi?n ???c ??c m?”.

ong-bo-rao-ban-nha-de-co-tien-cho-con-hoc-dai-hoc-3
Em Ti?n cùng ng??i b? c?a mình vui m?ng khi nh?n ???c tin ??u Tr??ng ??i h?c Qu?c gia Hà N?i

Cô giáo Nguy?n Th? Liên - Giáo viên ch? nhi?m c?a em Ti?n (L?p 12N, tr??ng THPT Lê Qúy ?ôn) cho bi?t: Ti?n là m?t h?c sinh có ngh? l?c v??n lên khó kh?n. Ti?n ch?m ch?, ngoan ngoãn h?c gi?i và ???c s? tin yêu c?a b?n bè. Trong l?p Ti?n h?c ???c t?t c? các môn, nh?ng em thiên v? môn ??a và S?. Cô Liên cho bi?t thêm: “Ti?n là c?u bé có ngh? l?c, luôn s?ng tích c?c và h??ng ??n nh?ng ?i?u t?t ??p. Tr??c khi thông báo ???c 25 ?i?m, tôi c?ng khá b?t ng? v?i con s? này, nh?ng c?ng khá ti?c cho em ? môn V?n”.

Phóng viên Báo Ti?n Phong có trao ??i v?i ông Nguy?n ?ình Ngh? - Nguyên Ch? t?ch UBND xã Th?ch V?nh cho bi?t: Gia ?ình em Ti?n có hoàn c?nh khó kh?n, Ti?n là c?u bé ngoan, luôn c? g?ng v??n lên trong h?c t?p. B? b? d? t?t b?m sinh, làm ngh? thu mua và nh?t ve chai v? bán, còn m? ?m y?u, b?nh t?t tri?n miên quanh qu?n v?i ru?ng v??n.

Ông Ngh? c?ng cho bi?t thêm: “Gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n nh?ng v? ch?ng ??u ch?m ch? làm vi?c nên kinh t? có ph?n ?? h?n tr??c. Sau Ti?n còn hai em nh? c?ng ?ang ? tu?i ?n h?c, n?u cùng lúc cho 3 cháu h?c s? r?t khó kh?n cho gia ?ình vì m?i gánh n?ng ??u n?ng lên ng??i v?”.

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t?ng h?p!

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I