广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧K? thi THPT Qu?c Gia

Sau n?m 2020, h?c sinh s? kh?ng b?t bu?c ph?i tham gia thi t?t nghi?p THPT

C?p nh?t: 25/09/2019 15:45
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 1627 l??t xem

D? ki?n sau n?m 2020, ho?c sinh s? không b??t buô?c pha?i thi ?ê? công nhâ?n tô?t nghiê?p, chi? khi co? nhu câ?u câ?p b??ng m??i ??ng ky? tham gia thi.

T?i cu?c h?p cu?a Bô? GD&?T v??i U?y ban Gia?o du?c quô?c gia do Pho? Thu? t???ng Vu? ???c ?am chu? tri? sa?ng 25/9, bàn v? l? trình ??i m?i thi THPT qu?c gia, Bô? tr???ng Phu?ng Xuân Nha? cho biê?t, d?? kiê?n ky? thi THPT 2020 gi?? ô?n ?i?nh nh? 2019. T?? sau ?o? se? b??t ?â?u lô? tri?nh ?ô?i m??i ky? thi THPT quô?c gia.

Sau n?m 2020, h?c sinh s? không b?t bu?c ph?i tham gia thi t?t nghi?p THPT

Mu?c tiêu cu?a viê?c ?ô?i m??i nh??m tô? ch??c ky? thi go?n nhe?, gia?m a?p l??c cho thi? sinh va? ?a?m ba?o ?ô? tin câ?y. T? ?ó nh?m ?a?nh gia? phâ?m châ?t, n?ng l??c cu?a ng???i ho?c, ta?c ?ô?ng ti?ch c??c v??i qua? tri?nh da?y ho?c ?? phô? thông. 

Mô?t ?iê?m ?ô?i m??i la? sau khi hoa?n tha?nh ch??ng tri?nh THPT, ho?c sinh không b??t buô?c pha?i thi ?ê? công nhâ?n tô?t nghiê?p. Nh?ng h?c sinh h?c xong ch??ng trình l?p 12 ?áp ?ng các quy ??nh c?a B? GD&?T thì ???c hi?u tr??ng tr??ng THPT ho??c giám ??c Trung tâm gia?o du?c th??ng xuyên c?p gi?y ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình THPT. Ho?c sinh na?o co? nhu câ?u d?? thi ?ê? ????c câ?p b??ng tô?t nghiê?p THPT thi? m??i pha?i ??ng ky? tham gia thi THPT quô?c gia.

Ph??ng th??c thi chu? yê?u vâ?n trên gi?y nh? hi?n nay, ??ng th?i chu?n b? các ?i?u ki?n ?? t? ch?c thi trên máy tính theo l? trình ??m b?o tính kh? thi. Ph??ng th?c thi trên máy tính s? ???c B? công b? tr??c m?t n?m ?? ph? huynh và h?c sinh ch? ??ng ôn t?p, chu?n b? tham gia k? thi.

Nh??ng thí sinh ch?n hình th?c thi trên máy tính có th? tham d? m?t s? ??t thi trong n?m t?i các ??a ?i?m c?a các t? ch?c kh?o thí ??c l?p ?áp ?ng quy ??nh c?a B? GD&?T, sau ?o? l??a cho?n kê?t qua? cao nhâ?t ?ê? xét công nh?n t?t nghi?p THPT va? s?? du?ng ?ê? ??ng ky? tuy?n sinh ta?i mô?t sô? c? s?? gia?o du?c ?a?i ho?c, gia?o du?c nghê? nghiê?p.

Theo la?nh ?a?o Bô? GD&?T, ti?nh kha? thi cu?a ho?t ??ng t? ch?c thi trên máy tính ?ã ???c nghiên c?u và phát tri?n qua nhi?u th?p k? trên th? gi?i v?i các t? ch?c kh?o thí ??c l?p nh? ETs, ACT…

Trong giai ?oa?n s??p t??i, 2021-2025, k? thi không co? s?? thay ?ô?i l??n so v??i n?m 2019 nh?ng ????c ?i?u ch?nh phù h?p v?i th?c t?. Nô?i dung thi n??m trong ch??ng tri?nh THPT hiê?n ha?nh, tâ?p trung va?o n?m l??p 12.

Các bài thi Toán, Ng? v?n, Ngo?i ng? gi? ?n ??nh nh? n?m 2019. Các bài thi t? h?p t? ch?n (Khoa h?c t? nhiên, Khoa h?c xã h?i) s? c?u trúc l?i câu h?i theo chu?n ??u ra c?a ch??ng trình, gi?m s? câu h?i trong t?ng bài thi ?? tr? thành bài thi t?ng h?p.

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t?ng h?p t? Báo Vtc.vn

 

Tin Liên quan

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I