广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh Liên th?ng cao ??ng Y D??c n?m 2019

Th?i gian ?ào t?o và ??i t??ng tuy?n sinh Liên thông: 

? 18 tháng áp d?ng cho thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung c?p Y D??c ?úng chuyên ngành d? thi liên thông Cao ??ng D??c, Cao ??ng ?i?u d??ng, Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c, Cao ??ng H? sinh, Cao ??ng K? thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng.

? 20 tháng ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p Trung c?p cùng nhóm ngành s?c kho? (ngành liên quan t?i Y D??c).

Sau khi t?t nghi?p Liên thông Cao ??ng Y D??c TPHCM, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn c?p b?ng Cao ??ng  D??c, Cao ??ng ?i?u D??ng, Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c, Cao ??ng H? sinh, Cao ??ng K? thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng chính quy theo ?úng quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c Ngh? nghi?p.

L?ch h?c广西快3稳赚技巧: Ngoài gi? hành chính

Hình th?c thi: Thi tuy?n

??i t??ng xét tuy?n: Toàn qu?c

M?c h?c phí广西快3稳赚技巧: 900.000 VN?/ tháng

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn tuy?n sinh Liên thông các ngành sau:

? Cao ??ng D??c (Mã ngành: 6720201)

广西快3稳赚技巧? Cao ??ng ?i?u d??ng (Mã ngành: 6720301)

? Cao ??ng H? sinh (Mã ngành: 6720303)

? Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c (Mã ngành: 6720602)

广西快3稳赚技巧? Cao ??ng K? thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng (Mã ngành: 6720603)

II. Ý NGH?A TH?C S? C?A  VI?C H?C LIÊN THÔNG CAO ??NG Y D??C?

? T? 01/1/2021 c? s? y t? công l?p NG?NG TUY?N M?I trình ?? trung c?p ngành Y D??c

? T? 01/1/2025 ch? x?p h?ng viên ch?c ngành Y D??c cho ng??i có trình ?? CAO ??NG TR? LÊN

Chính vì v?y ngoài vi?c nâng cao tay ngh?, h?c liên thông còn giúp chúng ta có m?t công vi?c t?t h?n, h??ng ?i cao h?n.

  • 1  V?ng vàng chuyên môn, nâng cao tay ngh?, ?áp ?ng yêu c?u kh?t khe c?a công vi?c ngành y t?: Xã h?i ngày càng phát tri?n, ngành y t? c?ng không ??ng ngoài s? v?n ??ng ?y. B?i v?y, n?u m?i sinh viên khi ra tr??ng không t? ý th?c vi?c nâng cao tay ngh? s? r?t có c? h?i ???c c?ng hi?n sau này.
  • 2  M? r?ng c? h?i vi?c làm: Sau khi tham gia ch??ng trình h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn, b?n s? có c? h?i vi?c làm r?ng m? h?n, ???c th? s?c ? nhi?u v? trí khác nhau c? trong và ngoài n??c.
  •  Có c? h?i cao ???c c? ?i tu nghi?p nâng cao tay ngh? t?i n??c ngoài hay th?ng ti?n khi công tác: Ch??ng trình h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn cung c?p cho b?n các ki?n th?c y t? hi?n ??i nh?t, giúp b?n t? tin làm vi?c t?i các c? s? y t? c? trong và ngoài n??c..
  • 4 Xóa tan n?i lo khai t? trung c?p Y D??c: T? 1/1/2021 c? s? y t? công l?p NG?NG TUY?N M?I trình ?? trung c?p ngành Y D??c, T? 1/1/2025 ch? x?p h?ng viên ch?c ngành Y D??c cho ng??i có trình ?? CAO ??NG TR? LÊN.

V. VÌ SAO NÊN CH?N CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN ?? H?C LIÊN THÔNG NGÀNH Y D??C

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trao b?n c? h?i ??I ??I, TH?NG TI?N VÀ CÓ CU?C S?NG T?T H?N nh? ch??ng trình h?c Liên thông Cao ??ng Y, D??c.

  • 1Th?i gian h?c : Không ph?i ch? ??i lâu, b?n s? có ngay t?m b?ng Cao ??ng Y D??c theo ?úng quy ??nh c?a Lu?t giáo d?c ngh? nghi?p & B? L? TB-XH.
  • 2H?c phí  phù h?p v?i m?i ??i t??ng: H?c phí ???c Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ??a ra phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a ph?n l?n h?c viên Vi?t Nam. Ch? 900.000 ??ng/ tháng, h?c hành không còn là n?i lo.
  • 3Có c? h?i cao ???c c? ?i tu nghi?p nâng cao tay ngh? t?i n??c ngoài hay th?ng ti?n khi công tác: Ch??ng trình h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn cung c?p cho b?n các ki?n th?c y t? hi?n ??i nh?t, giúp b?n t? tin làm vi?c t?i các c? s? y t? c? trong và ngoài n??c.

 

Tr?i qua 10 n?m thành l?p và phát tri?n, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ch? là ?i?m ??n ?áng tin c?y ??i v?i sinh viên theo h?c h? Cao ??ng chính quy mà còn là ??n v? uy tín ??ng hành cùng h?c viên v?i ch??ng trình Liên thông Cao ??ng Y D??c.

H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N ??U VÀO H? LIÊN THÔNG CAO ??NG Y D??C G?M:

1.  01 Phi?u ??ng ký d? thi Liên thông Cao ??ng Y D??c Sài Gòn theo m?u c?a Nhà tr??ng ();

2.  02 B?ng t?t nghi?p Trung c?p nhóm ngành s?c kh?e và b?ng ?i?m. (Photo công ch?ng);

广西快3稳赚技巧3.  02 B?n photo b?ng t?t nghi?p THPT (có công ch?ng);

4.  01 B?n sao gi?y khai sinh có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng n?i thí sinh c? trú;

广西快3稳赚技巧5.  01 B?n sao ch?ng minh th? nhân dân (có công ch?ng);

广西快3稳赚技巧6.  4 ?nh 3×4 và 2 ?nh 4x6 ghi thông tin thí sinh bao g?m: H? và tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh;

广西快3稳赚技巧7.  01 B? h? s? h?c sinh sinh viên, trong ?ó có 1 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng.

VI.  ??NG KÝ XÉT TUY?N

THí SINH ??NG KY H?C Tuy?n sinh Liên th?ng cao ??ng Y D??c n?m 2019 - TR??NG C? Y D??C SàI GòN
THEO CáCH D??I ??Y:

??ng ky
tr?c tuy?n
v?n phòng
tuy?n sinh
Hi?n th? #
Trang 1 of 3 (27 items)

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I