广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧TH?NG BáO TUY?N SINH CAO ??NG Y D??C SàI GòN N?M 2019

C?n c? theo quy?t ??nh c?a B? Lao ??ng TB&XH, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông báo tuy?n sinh Cao ??ng Y D??c TP HCM n?m 2019 theo hình th?c xét tuy?n trên toàn qu?c theo các h? ?ào t?o sau:

Ch??ng trình ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

  C?n c? theo quy?t ??nh c?a B? Lao ??ng TB&XH, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông báo tuy?n sinh Cao ??ng Y D??c TP HCM n?m 2019 theo hình th?c xét tuy?n trên toàn qu?c:

  Tên tr??ng: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

  Mã tr??ng: CDD4102

  Ph?m vi tuy?n sinh: Tuy?n sinh trên toàn qu?c

  ??a ch? ?ào t?o & n?p h? s?:

- C? s? 1:
- C? s? 2:

 Hotline: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

Ch??ng trình ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

Trong n?m 2019, v?i ?i?u ki?n tuy?n sinh ??n gi?n cùng ch??ng trình ?ào t?o luôn ??m b?o ??t chu?n theo B? Y t?, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã và ?ang liên t?c ?ón nh?n hàng nghìn thí sinh tham gia n?p h? s? xét tuy?n Cao ??ng Y D??c.

chuong-trinh-dao-tao-cao-dang-y-duoc-tphcm-nam-2018

 • Tên Tr??ng: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
 • Mã tr??ngCDD4102
 • C? s? ?ào t?o:

          - C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý, T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu?n Bình Tân, TP.HCM;

          - C? s? 2: Toà nhà PTT - Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM;

 • Website: cfdian.com
 • S? ?i?n tho?i liên h?: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

I. Ch??ng trình ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn n?m 2019

1. M?c tiêu ?ào t?o c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

M?c tiêu trong ch??ng trình ?ào t?o ngu?n nhân t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn nói chung nh?m ??m b?o sinh viên sau khi t?t nghi?p ra tr??ng có ?? ph?m ch?t chính tr? và ??o ??c, nâng cao ý th?c ph?c v? và b?o v? s?c kh?e c?a nhân dân c?ng nh? ???c trang b? ??y ?? ki?n th?c c?ng nh? n?ng l?c hành ngh? Y D??c.

Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn ngoài ki?n th?c chuyên ngành thì m?i sinh viên còn ph?i trau d?i cho mình ph?m ch?t v? chính tr? và ??o ??c. C? th? sinh viên c?n n?m ???c:

 • Ki?n th?c c? b?n v? ch? ngh?a Mác-Lênin và t? t??ng ??o ??c H? Chí Minh, v? nh?ng Hi?n pháp, pháp lu?t c? b?n c?a n??c C?ng hoà xã h?i ch? ngh?a Vi?t Nam.
 • ???ng l?i phát tri?n kinh t? c?a ??ng, thành t?u và ??nh h??ng phát tri?n công nghi?p hoá, hi?n ??i hoá ??t n??c
 • Có lòng yêu n??c, trung thành v?i s? nghi?p cách m?ng c?a ??ng và l?i ích c?a ??t n??c c?ng nh? ph?m ch?t, ??o ??c ngành x?ng ?áng v?i hình ?nh "l??ng y nh? t? m?u" trong lòng ng??i dân.

Ngoài ra, còn có tinh th?n xây d?ng, h?c h?i ?? nâng cao trình ?? chuyên môn c?ng nh? s?c kh?e t?t ?? công tác.

2. Ch??ng trình ?ào t?o Cao ??ng Y D??c Sài Gòn n?m 2019

Ch??ng trình ?ào t?o Cao ??ng Y D??c t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng môi tr??ng ?ào t?o Y D??c t?t nh?t hi?n nay. Nhà tr??ng có trang thi?t b? k? thu?t ???c trang b? ??y ?? theo tiêu chu?n c?a B? Y t?, ?áp ?ng nhu c?u h?c t?p và th?c hành c?a sinh viên. Hi?u rõ m?t h?n ch? c?a các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng t?i Vi?t Nam ?a ph?n là chú tr?ng vào ?ào t?o lý thuy?t mà quên m?t ?i?u c?n thi?t chính là tay ngh?. Chính m?t h?n ch? này ?ã d?n ??n tình tr?ng nh?c nh?i c?a xã h?i "th?a th?y thi?u th?". Nh?n th?y m?t h?n ch? c?n kh?c ph? ?ó, Tr??ng Cao ??ng Y d??c Sài Gòn xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o theo mô hình Tr??ng - vi?n. Chú tr?ng ??c bi?t vào ?ào t?o th?c hành chi?m ??n 70% ch??ng trình ?ào t?o.

Ch??ng trình ?ào t?o Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

V?i b??c ti?n n?i b?t này, sinh viên s? ???c c? xát v?i nh?ng tình hu?ng th?c t? ngay t? nh?ng ngày nh?p h?c ??u tiên và có th? t? tin công tác t?i b?t k? c? s? Y t? nào sau khi ra tr??ng.

3. Th?i gian ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

Th?i gian ?ào t?o h? Cao ??ng chính quy: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ào t?o H? Cao ??ng chính quy trong th?i gian 3 n?m. Sau 3 n?m, sinh viên s? ???c c?p b?ng cao ??ng chính quy. ?? ?i?u ki?n công tác ? b?t k? c? s? Y t? nào c?ng nh? liên thông ??i h?c (n?u mu?n).

Th?i gian ?ào t?o h? Liên thông Cao ??ng: Tùy t?ng ??i t??ng mà th?i gian ?ào t?o h? Liên thông Cao ??ng t?i nhà tr??ng s? khác nhau. C? th?:

 • Thí sinh h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c ?úng chuyên ngành s? ???c ?ào t?o trong vòng 18 tháng.
 • Thí sinh h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c chéo ngành S?c kh?e s? ???c ?ào t?o trong th?i gian là 20 tháng.
 • Thí sinh h?c Liên thông Cao ??ng Y D??c chéo ngành ngoài nhóm s?c kh?e (s? ph?m, k? toán,...) s? ???c ?ào t?o trong th?i gian là 2 n?m

- Th?i gian ?ào t?o V?n b?ng 2 Cao ??ng: Tùy t?ng ??i t??ng mà th?i gian ?ào H? V?n b?ng 2 Cao ??ng t?i nhà tr??ng s? khác nhau. C? th?:

 • Th?i gian h?c 20 tháng: Áp d?ng v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p h? Cao ??ng tr? lên các chuyên ngành thu?c nhóm ngành s?c kh?e nh? Cao ??ng ?i?u d??ng, Cao ??ng Xét nghi?m, Cao ??ng D??c…
 • Th?i gian h?c 24 tháng: ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p h? Cao ??ng tr? lên các chuyên ngành ngoài nhóm ngành s?c kh?e nh? Du l?ch, Báo chí, K? toán, Kinh t?…

II. Nh?ng th?c m?c xoay quanh v?n ?? Ch??ng trình ?ào t?o

T? v?n tuy?n sinh n?m 2019A. Tr??ng có l?p h?c vào bu?i t?i không?

Tr? l?i: V?i h? ?ào t?o Chính quy thì sinh viên s? h?c vào gi? hành chính. ??i v?i nh?ng b?n h?c Liên thông và v?n b?ng 2 s? có 2 khung gi? h?c cho các b?n l?a ch?n:

+ Bu?i t?i t? th? Hai ??n th? Sáu

+ C? ngày th? B?y và Ch? nh?t

B. H?c khung gi? th? B?y và Ch? nh?t thì h?c trong bao lâu?

Tr? l?i: Sinh viên ch?n khung gi? h?c th? B?y và Ch? nh?t th?i gian h?c v?n là: 

+ ??i v?i Liên thông: Liên thông ?úng ngành th?i gian ?ào t?o là 18 tháng, Liên thông chéo ngành S?c kh?e th?i gian ?ào t?o 20 tháng, Liên thông chéo ngành ngoài nhóm s?c kh?e (s? ph?m, k? toán,...) th?i gian ?ào t?o là 24 tháng.

+ ??i v?i h?c V?n b?ng 2: Th?i gian ?ào t?o cùng nhóm ngành S?c kh?e là 20 tháng, th?i gian ?ào t?o chéo ngành ngoài nhóm S?c kh?e là 24 tháng.

CH?M CáNH GI?C M?
KHOáC áO BLOUSE TR?NG
广西快3稳赚技巧NGAY H?M NAY!

T?ng 100 su?t h?c b?ng dành cho 100 thí sinh ??ng ky ??u tiên!

广西快3稳赚技巧??NG KY XéT TUY?N TR?C TUY?N

Th?ng tin cá nhan
===

Trình ?? hi?n t?i
===

Ngành ??ng ky xét tuy?n
===

H? ??ng ky xét tuy?n
===

  Vì ??i ng? gi?ng viên ??u là các th?y cô giáo ??u ngành Y D??c

 广西快3稳赚技巧 Vì 100% sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i tr??ng

  Vì h?c phí ch? 900k/ tháng广西快3稳赚技巧 - phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a h?u h?t sinh viên Vi?t Nam

  Vì hàng tr?m doanh nghi?p, b?nh vi?n liên k?t v?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là hàng tr?m c? h?i ?? các em b?t ??u công vi?c

  Vì hình th?c xét tuy?n ??n gi?n, TUY?N TH?NG ??i v?i nh?ng h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các em

V?i 5 lý do trên, Cao ??ng Y D??c Sài Gòn x?ng ?áng là ?i?m ??n lý t??ng trên con ???ng h?c t?p và làm vi?c c?a các em
100 su?t h?c b?ng dành cho 100 h?c sinh ??ng ký tr? thành thành viên c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn s?m nh?t
广西快3稳赚技巧 ??ng ký ngay hôm nay ?? ???c theo ?u?i ?am mê v?i màu áo Blouse tr?ng và h?c t?p t?i môi tr??ng giáo d?c y t? hàng ??u.

Thân g?i th? h? Th?y thu?c t??ng lai

广西快3稳赚技巧Hãy là “con nhà ng??i ta” c?a chính mình các em nhé!

广西快3稳赚技巧Ch?c h?n, t? nh? cho ??n l?n, các em th??ng ph?i nghe r?t nhi?u v? “con nhà ng??i ta”. Có b?n l?y hình m?u trong m? ?y tr? thành ??ng l?c ?? c? g?ng h?n nh?ng c?ng có b?n liên t?c thay ??i sao cho ?úng v?i “con nhà ng??i ta” cha m? ??t ra, d?n d?n m?t ?i b?n s?c cá nhân, m?t ?i ni?m ?am mê th?c s?.

Th?y mong các em hi?u r?ng, chúng ta ch? có m?t cu?c ??i ?? s?ng, ??ng t? bi?n mình thành b?n sao c?a ng??i khác hay c? g?ng khoác lên mình chi?c áo ng??i xung quanh v? ra nh?ng b?n thân l?i không h? th?y tho?i mái.

B?i v?y, hãy c? g?ng m?i ngày ?? tr? thành “con nhà ng??i ta” c?a chính mình ch? không ph?i ai khác.

Xem thêm>>>

Hi?u tr??ng:
PGS.TS Nguy?n M?nh Hùng

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I