广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧TH?NG BáO TUY?N SINH CAO ??NG Y D??C SàI GòN N?M 2019

C?n c? theo quy?t ??nh c?a B? Lao ??ng TB&XH, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông báo tuy?n sinh Cao ??ng Y D??c TP HCM n?m 2019 theo hình th?c xét tuy?n trên toàn qu?c theo các h? ?ào t?o sau:

Th?ng tin tuy?n sinh

  C?n c? theo quy?t ??nh c?a B? Lao ??ng TB&XH, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông báo tuy?n sinh Cao ??ng Y D??c TP HCM n?m 2019 theo hình th?c xét tuy?n trên toàn qu?c:

  Tên tr??ng: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

  Mã tr??ng: CDD4102

  Ph?m vi tuy?n sinh: Tuy?n sinh trên toàn qu?c

  ??a ch? ?ào t?o & n?p h? s?:

- C? s? 1:
广西快3稳赚技巧 - C? s? 2:

 Hotline: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

  Các ngành ?ào t?o cao ??ng y d??c chính quy

H? ?ào t?o Các ngành ?ào t?o Mã ngành ?i?u ki?n trúng tuy?n
Cao ??ng chính quy

D??c 

?i?u d??ng 

Xét nghi?m Y h?c 

H? sinh 

K? Thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng

6720201

6720301

6720602

6720303

6720603

Thí sinh ch? c?n ?? t?t nghi?p trung h?c ph? thông.
Liên thông cao ??ng y d??c Các ngành cao ??ng y d??c Theo mã ngành cao ??ng y d??c T?t nghi?p trung c?p nhóm ngành s?c kh?e (Xem chi ti?t ?i?u ki?n h?c liên thông cao ??ng y d??c)
V?n b?ng 2 cao ??ng y d??c Các ngành cao ??ng y d??c Theo mã ngành cao ??ng y d??c (Xem chi ti?t ?i?u ki?n h?c v?n b?ng 2 cao ??ng y d??c)

  ?i?u ki?n & hình th?c xét tuy?n

 • Yêu c?u T?t nghi?p THPT ho?c có gi?y ch?ng ch? TN t?m th?i là ?? ?i?u ki?n.
 • Thí sinh ??t h?nh ki?m ??t lo?i Khá tr? lên.
 • Thì sinh có ?? s?c kh?e ?? theo h?c t?i tr??ng.
 • Thí sinh là công dân c?a Vi?t Nam, không phân bi?t tôn giáo, vùng mi?n, dân t?c.
 • Thí sinh không thu?c ??i t??ng ?ang thi hành án ho?c truy c?u trách nhi?m hình s?.

  Th?i gian b?t ??u nh?n h? s? và xét tuy?n:

 • ??i v?i nh?ng thí sinh ?ã t?t nghi?p THPT t? n?m 2018 tr? v? tr??c có th? g?i h? s? t? ngày 01/01/2019 ??n ngày 31/12/2019.
 • ??i v?i nh?ng thí sinh d? k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019, sau khi hoàn thành xong k? thi và có k?t qu? có th? g?i h? s? ??ng ký t?i ??a ch? c?a Nhà tr??ng (H??ng d?n chi ti?t làm h? s? khi có k?t qu? thi TN THPT mà ch?a nh?n ???c b?ng T?t nghi?p) b?t ??u t? tháng 06/2019 ??n ngày 31/12/2019.

  Cách th?c n?p h? s?:

 • Cách 1: ??ng ký tr?c tuy?n – H??ng d?n làm h? s? tr?c tuy?n
 • Cách 2: G?i h? s? qua ???ng b?u ?i?n t?i các ??a ch? ?ào t?o c?a tr??ng. (H??ng d?n làm h? s? và n?p h? s? qua b?u ?i?n)
 • Cách 3: N?p h? s? tr?c ti?p t?i các ??a ch? ?ào t?o. (Các ??a ch? ?ào t?o)

  H? s? ??ng ký xét tuy?n ??u vào ngành cao ??ng y d??c chính quy g?m:

 • 1. Phi?u ??ng ký tuy?n sinh cao ??ng n?m 2019 theo m?u c?a tr??ng. ()
 • 2. H?c b? trung h?c ph? thông phô tô, có công ch?ng
 • 3. B?ng t?t nghi?p THPT
  • ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p tr??c t? n?m 2018 tr? v? tr??c: N?p b?n sao b?ng t?t nghi?p có công ch?ng
  • ??i v?i thí sinh thi t?t nghi?p THPT n?m 2019: N?p gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p trung h?c ph? thông t?m th?i
 • 4. 01 B?n sao gi?y khai sinh có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng n?i thí sinh c? trú
 • 5. 01 B?n sao ch?ng minh th? nhân dân có công ch?ng
 • 6. 4 ?nh 3×4 ghi thông tin thí sinh bao g?m: h? và tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh
 • 7. 01 B? h? s? h?c sinh sinh viên trong ?ó có 2 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng
 • 8. Phong bì dán s?n tem, ghi rõ h? tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh ?? nhà tr??ng liên h? khi c?n
 • 9. Các lo?i gi?y t? ch?ng minh ??i t??ng ?u tiên khác - n?u có. (Xem chính sách mi?n gi?m)

Sau khi hoàn thi?n h? s?, thí sinh có th? l?a ch?n g?i v? các ??a ch? ?ào t?o c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông qua hình th?c n?p tr?c ti?p ho?c chuy?n phát nhanh qua b?u ?i?n. Tuy nhiên, nhà tr??ng c?ng t?o ?i?u ki?n cho thí sinh ??ng ký nh?p h?c tr?c tuy?n ?? ??m b?o h? s? không b? th?t l?c.

  Th?i gian ?ào t?o:

 • ??i v?i h? cao ??ng chính quy: Th?i gian ?ào t?o 3 n?m. (Áp d?ng cho t?t c? các ngành ?ào t?o)
 • ??i v?i h? liên thông: Th?i gian ?ào t?o t? 18 - 20 tháng. (Chi ti?t v? ?ào t?o liên thông cao ??ng y d??c).
 • ??i v?i thí sinh theo h?c v?n b?ng 2: Th?i gian ?ào t?o t? 20 – 24 tháng. (Chi ti?t v? ?ào t?o v?n b?ng 2 cao ??ng y d??c).

  H?c phí ?ào t?o n?m 2019:

N?m 2019, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thông báo m?c h?c phí là 900.000 ??ng/ tháng áp d?ng cho:

 • T?t c? c? s? ?ào t?o t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
 • H? ?ào t?o cao ??ng chính quy;
 • H? ?ào t?o liên thông Cao ??ng Y D??c;
 • H? ?ào t?o v?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c .

  Chính sách mi?n gi?m 100% h?c phí cho sinh viên theo h?c h? cao ??ng chính quy:

N?m h?c 2019 Nhà tr??ng dành 100 su?t h?c b?ng có giá tr? cho 100 thí sinh nh?p h?c ??u tiên áp d?ng ??i v?i các ??i t??ng nh? sau:

 • Nh?ng thí sinh ??t k?t qu? trong k? thi THPT Qu?c gia n?m 2019 t? 18 ?i?m tr? lên kh?i A - B;
 • Thí sinh ??t danh hi?u h?c sinh gi?i ba n?m c?p 3;
 • Thí sinh ??t lo?i gi?i 3 môn kh?i A ho?c B trong h?c b? l?p 10, 11, 12;
 • Thí sinh có anh ch? h?c n?m th? 3 t?i tr??ng ?H d??c HCM.

CH?M CáNH GI?C M?
KHOáC áO BLOUSE TR?NG
NGAY H?M NAY!

T?ng 100 su?t h?c b?ng dành cho 100 thí sinh ??ng ky ??u tiên!

??NG KY XéT TUY?N TR?C TUY?N

Th?ng tin cá nhan
===

Trình ?? hi?n t?i
===

Ngành ??ng ky xét tuy?n
===

H? ??ng ky xét tuy?n
===

  Vì ??i ng? gi?ng viên ??u là các th?y cô giáo ??u ngành Y D??c

  Vì 100% sinh viên ??u ???c th?c hành ngay t?i tr??ng

  Vì h?c phí ch? 900k/ tháng - phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a h?u h?t sinh viên Vi?t Nam

  Vì hàng tr?m doanh nghi?p, b?nh vi?n liên k?t v?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là hàng tr?m c? h?i ?? các em b?t ??u công vi?c

  Vì hình th?c xét tuy?n ??n gi?n, TUY?N TH?NG ??i v?i nh?ng h?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, t?o ?i?u ki?n h?c t?p t?t nh?t cho các em

V?i 5 lý do trên, Cao ??ng Y D??c Sài Gòn x?ng ?áng là ?i?m ??n lý t??ng trên con ???ng h?c t?p và làm vi?c c?a các em
100 su?t h?c b?ng dành cho 100 h?c sinh ??ng ký tr? thành thành viên c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn s?m nh?t
??ng ký ngay hôm nay ?? ???c theo ?u?i ?am mê v?i màu áo Blouse tr?ng và h?c t?p t?i môi tr??ng giáo d?c y t? hàng ??u.

Thân g?i th? h? Th?y thu?c t??ng lai

广西快3稳赚技巧Hãy là “con nhà ng??i ta” c?a chính mình các em nhé!

Ch?c h?n, t? nh? cho ??n l?n, các em th??ng ph?i nghe r?t nhi?u v? “con nhà ng??i ta”. Có b?n l?y hình m?u trong m? ?y tr? thành ??ng l?c ?? c? g?ng h?n nh?ng c?ng có b?n liên t?c thay ??i sao cho ?úng v?i “con nhà ng??i ta” cha m? ??t ra, d?n d?n m?t ?i b?n s?c cá nhân, m?t ?i ni?m ?am mê th?c s?.

广西快3稳赚技巧Th?y mong các em hi?u r?ng, chúng ta ch? có m?t cu?c ??i ?? s?ng, ??ng t? bi?n mình thành b?n sao c?a ng??i khác hay c? g?ng khoác lên mình chi?c áo ng??i xung quanh v? ra nh?ng b?n thân l?i không h? th?y tho?i mái.

B?i v?y, hãy c? g?ng m?i ngày ?? tr? thành “con nhà ng??i ta” c?a chính mình ch? không ph?i ai khác.

Xem thêm>>>

Hi?u tr??ng:
PGS.TS Nguy?n M?nh Hùng

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I