广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Gi?i thi?u

S? m?nh - T?m nhìn - Giá tr? c?t l?i

C?p nh?t: 15/04/2019 15:25
Ng??i ??ng: Ng?c Ki?u

Nh? h? th?ng c? s? v?t ch?t hi?n ??i; ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m cùng ch??ng trình h?c phù h?p v?i yêu c?u c?a Doanh nghi?p, Trung tam Y t?. M?c tiêu c?a chúng t?i là tr? thành tr??ng ?ào t?o nhan l?c l?nh v?c Y t? hàng ??u khu v?c mi?n Nam, là m?t trong nh?ng ng?i tr??ng uy tín nh?t sinh viên ch?n l?a theo h?c.

1. S? m?nh

S? m?nh c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn là cung c?p ngu?n nhân l?c ch?t l??ng cao, v?ng chuyên môn, có ?? y ??c ?? làm vi?c trong ngành Y t? nói chung và Y, D??c nói riêng. Ngu?n nhân l?c ?y không ch? tiên phong trong th? tr??ng Vi?t Nam mà còn s?n sàng v??n ra th? gi?i, ?áp ?ng t?t c? các yêu c?u kh?t khe nh?t t?i trung tâm y t?, b?nh vi?n ?a qu?c gia, xuyên qu?c gia, nâng t?m giá tr? ngu?n nhân l?c Vi?t và ch?t l??ng ??i s?ng.

S? m?nh cung c?p ngu?n nhân l?c y t? ch?t l??ng cao
S? m?nh cung c?p ngu?n nhân l?c y t? ch?t l??ng cao

2. T?m nhìn

Nh? h? th?ng c? s? v?t ch?t hi?n ??i; ??i ng? gi?ng viên giàu kinh nghi?m cùng ch??ng trình h?c phù h?p v?i yêu c?u c?a Doanh nghi?p, Trung tâm Y t?. M?c tiêu c?a chúng tôi là tr? thành tr??ng ?ào t?o nhân l?c l?nh v?c Y t? hàng ??u khu v?c mi?n Nam, là m?t trong nh?ng ngôi tr??ng uy tín nh?t sinh viên ch?n l?a theo h?c.

广西快3稳赚技巧D? ki?n trong n?m ti?p theo, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn có t?m nhìn m? r?ng quy mô ho?t ??ng trên kh?p c? n??c, ?a d?ng ngành ngh? l?nh v?c Y t? nh?m ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a xã h?i và t?ng s? l?a ch?n cho sinh viên.

Chúng tôi - Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn mong mu?n ?ây không ch? là n?i ?ào t?o ngu?n nhân l?c mà còn là trung tâm trao ??i, t?a ?àm, h?i th?o v? l?nh v?c Y t? c? trong và ngoài n??c.

Ch?p cánh ??c m? v?i màu áo Blouse tr?ng
Ch?p cánh ??c m? v?i màu áo Blouse tr?ng

3. Giá tr? c?t lõi: Trí tu? - Tâm ??c - H?u d?ng

V?i s? m?nh h??ng ??n ?ào t?o ra m?i sinh viên Y, D??c sau khi ra tr??ng s? là ng??i th?y thu?c, ng??i b?n ??ng hành cùng b?nh nhân trong quá trình ?i?u tr?. Chính vì v?y, giá tr? c?t lõi c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t?o d?ng chính là hình m?u các c? nhân Y, D??c trong t??ng lai - t?n tâm và h?t lòng v?i ngh? theo 3 tôn ch?: Trí tu? - Tâm ??c - H?u d?ng

Giá tr? c?t lõi: Trí tu? - Tâm ??c - H?u d?ng
Giá tr? c?t lõi: Trí tu? - Tâm ??c - H?u d?ng

Trí tu?广西快3稳赚技巧: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t? tin truy?n t?i ki?n th?c v? ngành Y, D??c cho sinh viên tr?c quan, chính xác nh? h? th?ng gi?ng viên chuyên môn và trang thi?t b? hi?n ??i. Ngoài ra, Ban giám hi?u nhà tr??ng ?ánh giá cao s? tr?i nghi?m th?c t? khi ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng nên t?o ?i?u ki?n t?i ?a giúp sinh viên th?c hành ngay trong quá trình h?c. T? ?ó, Tr??ng t? hào khi ?ào t?o nên nh?ng sinh viên “thông lý thuy?t, th?o th?c hành”

Tâm ??c: Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn quan ni?m r?ng: Ngành Y, D??c mu?n phát tri?n ph?i s? h?u ngu?n nhân l?c không ch? có trí tu? mà còn ph?i ??t ??o ??c ngh? nghi?p lên hàng ??u. B?i v?y, ngoài vi?c truy?n t?i ki?n th?c chuyên môn t?i sinh viên, ??i ng? gi?ng viên ??y tâm huy?t không ng?ng giúp sinh viên trau d?i ??o ??c, ??m b?o m?i sinh viên sau khi ra tr??ng ??u nêu cao tinh th?n vì ng??i b?nh, c?ng hi?n cho ??t n??c vì cái “Tâm” c?a ng??i th?y thu?c.

H?u d?ng: Khi ?ã ???c tr??ng trang b? ?? Trí c?a trí tu?, Tâm c?a tâm ??c, m?i ng??i sinh viên c?n ý th?c rõ vai trò và trách nhi?m c?a mình trong xã h?i, ?em tài n?ng c?ng hi?n cho ??t n??c, ph?c v? ng??i dân. M?i cá nhân ph?i không ng?ng trau d?i b?n thân ?? phát tri?n và ??a ??t n??c v??n t?m qu?c t?.

Tr?i qua h?n 10 n?m phát tri?n v?i hàng ngàn l?a sinh viên ra tr??ng và c?ng hi?n cho ??t n??c. Toàn b? th?y cô và sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn广西快3稳赚技巧 luôn ghi nh?, th?c hi?n theo s? m?nh ??t ra, gi? gìn giá tr? c?t lõi và không ng?ng c? g?ng ??t t?i t?m nhìn, x?ng ?áng v?i ti?m n?ng c?ng nh? s? tin t??ng c?a quý ph? huynh, sinh viên.

Thông tin v? tr??ng Cao ??ng y d??c Sài Gòn

TR??NG CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

  • C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng: Bình H?ng Hòa, Qu?n:Bình Tân, TP.HCM ( Ngã 3 ?èn xanh ?èn ?? giao gi?a ???ng Tân K? Tân Quý và Qu?c l? 1A).
  • C? s? 2: PTT - ???ng s? 3- Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM
  • ?i?n tho?i : 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
  • Facebook: 

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I