广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Gi?i thi?u

M?i em ??u là m?t m?nh ghép ??c bi?t c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

C?p nh?t: 04/04/2019 17:19
Ng??i ??ng: Ng?c Ki?u

Th?y mong các em hi?u r?ng, chúng ta ch? có m?t cu?c ??i ?? s?ng, ??ng t? bi?n mình thành b?n sao c?a ng??i khác hay c? g?ng khoác lên mình chi?c áo ng??i xung quanh v? ra nh?ng b?n than l?i kh?ng h? th?y tho?i mái. .?

Thân g?i các tân sinh viên,
广西快3稳赚技巧??u th?, th?y xin chúc m?ng t?t c? các em ?ã v??t qua k? thi cam go và ??y th? thách ??u tiên c?a cu?c ??i. Phía tr??c các em còn vô vàn nh?ng cu?c thi t??ng t? nh? th? và th?y mong r?ng, b?c th? này s? là m?t trong nh?ng hành trang quan tr?ng các em mang theo bên mình.

Hãy là “con nhà ng??i ta” c?a chính mình!
Ch?c h?n, t? nh? cho ??n l?n, các em th??ng ph?i nghe r?t nhi?u v? “con nhà ng??i ta”. Hình m?u m?t “con nhà ng??i ta” h?c gi?i, ngoan ngoãn, bi?t nghe l?i và luôn làm hài lòng cha m? tr? thành s? m?c c?m c?a r?t nhi?u b?n.
Có b?n l?y hình m?u trong m? ?y tr? thành ??ng l?c ?? c? g?ng h?n nh?ng c?ng có b?n liên t?c thay ??i sao cho ?úng v?i “con nhà ng??i ta” cha m? ??t ra, d?n d?n m?t ?i b?n s?c cá nhân, m?t ?i ni?m ?am mê th?c s?.
Th?y mong các em hi?u r?ng, chúng ta ch? có m?t cu?c ??i ?? s?ng, ??ng t? bi?n mình thành b?n sao c?a ng??i khác hay c? g?ng khoác lên mình chi?c áo ng??i xung quanh v? ra nh?ng b?n thân l?i không h? th?y tho?i mái. .
Hãy t??ng t??ng 10 n?m sau, khi ??ng tr??c g??ng, li?u các em có thích con ng??i lúc ?ó hay th?t v?ng và t? trách th?m r?ng: “Tr?i ?i, mình ?ang làm gì v?i cu?c ??i c?a mình th? này, t?i sao mình l?i ch?n công vi?c ?? v?a ý cha m? thay cho ?am mê th?c s? c?a b?n thân. Mình mu?n m?c áo blouse tr?ng ch? không ph?i ??ng ph?c t?i v?n phòng ng?i 8 ti?ng m?i ngày nh? “con nhà ng??i ta” c?a cha m?”
B?i v?y, các em ph?i c? g?ng m?i ngày ?? tr? thành “con nhà ng??i ta” c?a chính b?n thân mình ch? không ph?i c?a ai khác. Th?y c?ng mu?n nh?n nh? ??n các em r?ng: “Hãy d?y s?m h?n hôm qua m?t chút, ??c nhi?u h?n vài trang sách, l?ng nghe th?y cô, b?n bè nhi?u h?n, các em s? th?y ngày hôm nay vô cùng t??i ??p!”

??i ng? cán b?, th?y cô giáo tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
??i ng? cán b?, th?y cô giáo tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

 

M?i em ??u là m?t m?nh ghép ??c bi?t c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
V?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn, s? không có b?t k? hình m?u “con nhà ng??i ta” nào b?i th?y và Ban giám hi?u luôn tin r?ng, m?i em - m?i sinh viên ??u là m?t m?nh ghép ??c bi?t và không c?n b?t ch??c ai h?t.
Các th?y cô trong tr??ng luôn trân tr?ng s? khác bi?t c?a m?i em và s? ??nh h??ng theo th? m?nh các em ?ang có. Th?y cô c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ch? là ng??i th?y, ng??i b?n, mà còn là ??ng nghi?p sau này chia s? m?i suy ngh? c?a sinh viên v? ngh? và c? v? cu?c s?ng.
Hãy luôn là hình m?u b?n thân mong mu?n và tr? thành m?nh ghép ??c bi?t nh?t c?a Cao ??ng Y D??c Sài Gòn các em nhé.

Chúc các em luôn m?nh kh?e, t??i vui và thành công trong cu?c s?ng!

Thông tin v? tr??ng Cao ??ng y d??c Sài Gòn

TR??NG CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

  • C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng: Bình H?ng Hòa, Qu?n:Bình Tân, TP.HCM ( Ngã 3 ?èn xanh ?èn ?? giao gi?a ???ng Tân K? Tân Quý và Qu?c l? 1A).
  • C? s? 2: PTT - ???ng s? 3- Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM
  • ?i?n tho?i : 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
  • Facebook: 

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I