广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧Tin t?c & S? ki?n

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t? ch?c ho?t ??ng k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh (26/03)

C?p nh?t: 13/11/2019 14:21
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 1175 l??t xem

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn h??ng ?ng k? ni?m “88 n?m ngày thành l?p ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh”, Ban lãnh ??o và ?oàn tr??ng ?ã t? ch?c nhi?u ho?t ??ng ý ngh?a và thi?t th?c cho sinh viên các khoa cùng tham gia.

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-1
Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t? ch?c ho?t ??ng k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh

Ngày 26/03/2019 v?a qua, ?oàn Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã t? ch?c ho?t ??ng k? ni?m “88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh”. Cùng v?i bu?i l? khai m?c, ?oàn tr??ng ?ã t? ch?c “H?i thi c?m hoa ngh? thu?t và kéo co”. Nh?m t?o ???c sân ch?i lành m?nh, b? ích cho t?t c? ?oàn viên; sinh viên ?ang ho?t ??ng và h?c t?p t?i tr??ng. ?ây là m?t cách th?t ch?t ???c tình ?oàn k?t, giúp sinh viên gi?a các l?p, các khoa giao l?u và h?c sinh thêm ???c nhi?u ?i?u m?i trong toàn tr??ng.

H?i thi “C?m hoa ngh? thu?t” ???c t? ch?c v?i s? tham gia ?ông ??o c?a sinh viên các l?p: D??c 1; 2; 3; 4, ?i?u d??ng 1; 2, Xét nghi?m 1,... Cu?c thi t? ch?c nh?m kh?ng ??nh sinh viên Y khoa tài n?ng, khéo léo và ??y s?c sáng t?o.

Video H?i thi C?m hoa ngh? thu?t” c?a sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

Sau th?i gian c?m hoa s? có ??i di?n c?a t?ng l?p lên thuy?t trình v? ý ngh?a c?a gi? hoa l?p mình v?a hoàn thành. S? có Ban giám kh?o ?ánh giá, nh?n xét và so sánh s?n ph?m c?a t?ng l?p ?? ??a ra k?t qu? cu?i cùng l?p giành ???c gi?i Nh?t và ng??i có ph?n thuy?t trình ý ngh?a; thuy?t ph?c nh?t.

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-8
Ph?n thuy?t trình c?a l?p D??c 1
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-9
??i di?n l?p D??c 2 thuy?t trình v? s?n ph?m c?a l?p mình
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-10
L?p D??c 3 thuy?t trình v? ý ngh?a gi? hoa v?a m?i hoàn thành
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-12
Ph?n thuy?t trình c?a sinh viên l?p D??c 4
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-13
N? sinh l?p ?i?u d??ng 2 ??i di?n thuy?t trình v? s?n ph?m c?a l?p
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-14
Ph?n thuy?t trình c?a l?p Xét nghi?m 1 trong "Cu?c thi c?m hoa ngh? thu?t"

K?t qu? cu?i cùng c?a H?i thi “C?m hoa ngh? thu?t và ??i di?n Ban giám kh?o lên trao gi?i th??ng cho t?ng l?p.

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-15
??i di?n Ban giám kh?o lên trao gi?i Nh?t H?i thi "C?m hoa ngh? thu?t"
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-16
??i di?n l?p ??t gi?i Nhì "C?m hoa ngh? thu?t" lên nh?n gi?i
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-17
L?p nh?n ???c gi?i Ba trong cu?c thi C?m hoa

M?T S? HÌNH ?NH HO?T ??NG “H?I THI C?M NGH? THU?T”

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-2
Không khí trong "Cu?c thi C?m hoa ngh? thu?t"
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-3
Sinh viên l?p D??c 2 ch?p hình bên gi? hoa c?a l?p v?a m?i hoàn thành
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-4
Hình ?nh sinh viên l?p D??c 1 bên s?n ph?m c?a l?p mình
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-5
Sinh viên l?p D??c 3 ch?p hình bên gi? hoa c?a l?p
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-6
N? sinh l?p ?i?u d??ng 1 l?u l?i hình ?nh bên gi? hoa c?a l?p

Cu?c thi “Kéo co” ???c ?oàn tr??ng t? ch?c ??ng ??u c? nam và n? gi?a các l?p. Thông qua ho?t ??ng này nh?m giúp si?t ch?t thêm tình ?oàn k?t, th? hi?n ???c s?c tr? c?a thanh niên trong th?i ??i 4.0. Sau th?i gian thi ??u gi?a các ??i, Ban giám kh?o s? tìm ra ??i m?nh nh?t và trao gi?i th??ng cho t?ng ??i.

Video "Kéo co nam" trong ngày k? ni?m thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh

Video "Kéo co n?" trong ngày k? ni?m thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh

M?T S? HÌNH ?NH HO?T ??NG “CU?C THI KÉO CO NAM & N?”

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-18
Không khí trong "Cu?c thi kéo co nam & n?"
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-19
Ph?n tranh tài kéo co nam
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-20
Cu?c thi kéo co có Ban giám kh?o ?? phân ??nh ???c ??i th?ng/ thua
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-31
Ph?n tranh tài, tránh s?c "Kéo co n?"
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-31
Ban giám kh?o tr?c ti?p theo dõi cu?c thi ngang s?c gi?a 2 ??i

Ph?n trao gi?i th??ng dành cho nh?ng ??i có k?t qu? cao nh?t trong cu?c thi Cu?c thi “Kéo co Nam & N?”, ??i di?n Ban giám kh?o s? lên trao th??ng cho các l?p ??t gi?i.

hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-23
??i di?n l?p ??t gi?i Nh?t "Kéo co N?"
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-26
??i di?n l?p ??t gi?i Nhì "Kéo co N?" lên nh?n gi?i th??ng và c? l?u ni?m
hoat-dong-ky-niem-ngay-thanh-lap-doan-tnsc-ho-chi-minh-24
??i di?n Ban giám kh?o lên trao ??i ?o?t gi?i Ba trong cu?c thi

T?t c? nh?ng ho?t ??ng trong ngày 26/03/2019 k? ni?m “88 n?m ngày thành l?p ?oàn TNCS H? Chí Minh”, nh?m kh?ng ??nh sinh viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ch? “H?c h?t s?c” mà còn “Ch?i h?t mình” cùng hòa nh?p ?? t?o ???c môi tr??ng h?c t?p; vui ch?i n?ng ??ng và ??y tính sáng t?o.

 

Tin Liên quan

广西快3稳赚技巧Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I