广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

广西快3稳赚技巧Tin t?c & S? ki?n

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn t?ng b?ng khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020 & Chào m?ng ngày l? 20/11

C?p nh?t: 13/11/2019 14:26
Ng??i ??ng: Nguy?n Trang | 33 l??t xem

Trong ngày 10/11/2019 v?a qua Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã long tr?ng t? ch?c L? khai gi?ng - Chào ?ón tân sinh viên khóa 2019 - 2020. Tham d? bu?i l? có Ban giám hi?u Nhà tr??ng, ??i di?n lãnh ??o t?p ?oàn, các doanh nghi?p luôn ??ng hành và h?p tác v?i Nhà tr??ng trong su?t th?i gian v?a qua, cùng v?i toàn th? gi?ng viên, cán b? viên ch?c c?a các khoa, ngành ?ào t?o và sinh viên c?a t?t c? các khóa. 

Hòa chung không khí Chào ?ón n?m h?c m?i, Ban lãnh ??o và ?oàn Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã t? ch?c ngày L? k? ni?m thành l?p Nhà giáo Vi?t Nam 20/11. 

le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-
PGS. TS Nguy?n M?nh Hùng - Nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn phát bi?u trong bu?i l? Chào ?ón n?m h?c m?i 2019 - 2020
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-
Ti?ng tr?ng vang lên trong bu?i L? khai gi?ng n?m 2019 - 2020
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-3
PGS. TS Nguy?n V?n C??ng - Nguyên Phó C?c tr??ng - C?c Hành Chính Qu?n tr? 2 - V?n Phòng Chính Ph? có ?ôi l?i phát bi?u trong bu?i L? Khai gi?ng t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn 
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-4
PGS. TS Nguy?n V?n C??ng - Nguyên Phó C?c tr??ng - C?c Hành Chính Qu?n tr? 2 - V?n Phòng Chính Ph? trao t?ng hoa trong bu?i l?
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-5
Ông Bùi V?n T?  - Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr? phát bi?u trong bu?i l?
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-6
Phó Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn lên phát bi?u trong bu?i L? khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-7
Tuyên d??ng các cán b?, gi?ng viên Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn có thành tích t?t trong n?m h?c v?a qua
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-8
Th?y Nguy?n V?n Ph??ng- Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng ??c Quy?t ??nh khen th??ng cho các sinh viên

Danh sách 14 sinh viên K11 có thành tích xu?t s?c trong n?m h?c 2018 - 2019, bao g?m:

1. L??ng Ng?c Liêm - L?p D??c 1 - CS1;

2. Tr?n Nguy?n B?o Ngân - L?p D??c 1 - CS 1;

3. Nguy?n Th? Hi?n - L?p D??c 2 - CS1;

4. L?u Ki?u Khanh - L?p D??c 3 - CS1;

5. Nguy?n Th? Kim Th??ng - L?p D??c 4 - CS 1;

6. Võ Th? M? Duyên - Khoa Ph?c h?i Ch?c n?ng - CS1;

7. Ph?m Quang Thu?n - L?p D??c 5 - CS 2;

8. Tr?n Th? Thùy Trâm - L?p ?i?u d??ng 1 - CS 1;

9. Ph?m V? Nh?t Linh - L?p D??c 2 - CS 1;

10. Nguy?n Th?o Nhiên - L?p D??c 4 - CS1;

11. Nguy?n Th? Kim Ng?c - L?p Xét nghi?m - CS 1;

12. Ng? Th? Hu? Linh - L?p D??c 2 - CS 1;

13. ?inh Kim Ng?c Trân - L?p D??c 3 - CS2;

14. Hoàng Th? Ph??ng Linh - L?p D??c 5 - CS 2.

le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-9
Cô Phó hi?u tr??ng Nguy?n Th? Nhàn & Th?y giáo Nguy?n V?n Liên lên trao th??ng cho các em sinh viên K11

广西快3稳赚技巧Ti?p ??n trao h?c b?ng cho 10 tân sinh viên Khóa K12, danh sách ?i kèm bao g?m:

1. Nguy?n Hà C?m Tú - L?p D??c 2 ;

2. Hoàng Th? M? Linh - L?p D??c 3;

3. Nguy?n Th? Di?m Trinh - L?p D??c 3;

4...;

le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-10
Cô Th?c s? Bác s? CK1 Nguy?n Th? Liên và Th?y giáo Nguy?n V?n Ph??ng trao th??ng cho các em tân sinh viên
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-12
Sinh viên Tr?n Nguy?n B?o Ngân phát bi?u c?m ngh? và l?i h?a quy?t tâm hoàn thành nhi?m v? h?c t?p trong n?m h?c 2019 - 2020
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-11
Phía ??i di?n Công ty C? ph?n D?ch v? Xu?t kh?u lao ??ng & Chuyên gia phát bi?u t?i bu?i l?
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-13
Phía Công ty C? ph?n D?ch v? Xu?t kh?u lao ??ng & Chuyên gia t?ng hoa trong bu?i l? c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-14

PGS.TS Ph?m M?nh Hùng - Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn và Bà Lê Th? M? H?nh - T?ng Giám ??c Công ty C? ph?n D?ch v? xu?t kh?u lao ??ng & Chuyên gia th?c hi?n l? ký k?t cùng h?p tác 

le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-15
L? th?c hi?n ký k?t có s? ch?ng ki?n c?a ông Bùi V?n T?, Cô Nguy?n Th? Liên và Nguy?n Th? Nhàn, Th?y Nguy?n V?n Ph??ng và phía Công ty C? ph?n D?ch v?  Xu?t kh?u lao ??ng & Chuyên gia

le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-16le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-17le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-18le-khai-giang-truong-cao-dang-y-duoc-sai-gon-19M?t s? ti?t m?c v?n ngh? trong bu?i L? Khai gi?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020 & Chào m?ng ngày L? Nhà giáo Vi?t Nam 20/11

Bu?i l? Chào m?ng n?m h?c m?i 2019 - 2020 & Chào m?ng ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11 t? phía Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ra thành công, t?t ??p. Hy v?ng m?t n?m h?c m?i v?i nhi?u kh?i s?c m?i và các em sinh viên giành ???c nhi?u thành tích cao h?n n?a!

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

广西快3稳赚技巧???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I