广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Gi?i thi?u

Thay ??i là s?ng còn

C?p nh?t: 15/04/2019 17:03
Ng??i ??ng: Ng?c Ki?u

“M?i ngày, c? x? h?i ??u thay ??i và ?i lên, n?u giáo d?c ??c bi?t ngành Y, D??c m?i d?m chan t?i ch? s? tr? thành l?c h?u, ch?m ti?n. B?i v?y, thay ??i là s?ng còn!”. ?ay chính là tri?t ly giáo d?c c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ???c c? th?y và trò ghi nh?, th?c hi?n hàng ch?c n?m qua.

Thay ??i t? t? duy...

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn广西快3稳赚技巧 quan ni?m r?ng: B?t ép sinh viên th?c hi?n theo chính sách c?a nhà tr??ng r?t d? nh?ng giúp sinh viên thay ??i t? duy và t? giác làm m?i khó.

N?u tr??c kia, sinh viên th??ng có suy ngh? ti?p nh?n thông tin m?t chi?u, t?c là th?y/cô giáo nói gì ??u ph?i nghe, ph?i tin và làm theo vô ?i?u ki?n. Thì nay, sinh viên c?n lo?i b? l?i t? duy ?ó và tích c?c tham gia xây d?ng bài, có ?óng góp, trao ??i và ph?n bi?n v?i gi?ng viên.

Ngoài ra, trong quá trình h?c, sinh viên không nên “gi?u d?t”, ng?i h?i l?i bài v?i gi?ng viên b?i ph?i h?i, ph?i th?c m?c m?i mau chóng ti?n b? và hi?u c?n k? v?n ??.

??ng th?i, s? l??i bi?ng chính là k? thù l?n nh?t c?a ti?n b?, ??c bi?t là l??i bi?ng trong suy ngh?. Sinh viên c?n t?o cho mình thói quen nghiên c?u bài h?c tr??c khi lên l?p, h?c luôn ?i ?ôi v?i hành, h?c t? sách v?, t? th?y cô, t? b?n bè và h?c t?p t? cu?c s?ng.

?? ??t k?t qu? cao nh?t trong h?c t?p và gi?ng d?y, không ch? sinh viên mà chính gi?ng viên c?ng ph?i thay ??i. B?i v?y, các th?y cô Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn luôn h??ng ??n m?c tiêu “M?i th?y cô là m?t g??ng sáng cho sinh viên”. B?i v?y, các th?y cô luôn c? g?ng không ch? trau d?i chuyên môn mà còn cùng ?n, cùng h?c, cùng ch?i v?i sinh viên ?? tr? thành m?t ph?n trong cu?c s?ng c?a h?.

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thay ??i t? t? duy
Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn thay ??i t? t? duy

Thay ??i t?i hành ??ng!

Thay ??i t? duy là y?u t? c?n nh?ng bi?n chúng thành hành ??ng th?c ti?n m?i là y?u t? ??. B?i v?y, c? th?y và trò c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ??u n? l?c không ng?ng, nâng cao ch?t l??ng gi?ng d?y và h?c t?p phù h?p v?i s? phát tri?n chung.

Nh?n th?y th?c tr?ng m?t s? sinh viên ra tr??ng ch? có lý thuy?t suông nên h?t s?c b? ng? khi b?t tay vào công vi?c th?c ti?n, d?n d?n b? ?ào th?i kh?i b? máy lao ??ng c?a xã h?i, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã xây d?ng ch??ng trình h?c v?i ph?n l?n th?i gian dành cho th?c hành. T? ?ó, sinh viên không ch? có tác phong c?a ng??i th?y thu?c mà còn thành th?o công vi?c, t? tin tìm ki?m vi?c làm ngay khi ra tr??ng.

广西快3稳赚技巧Ngoài ra, vi?c thành th?o ti?ng anh - ngôn ng? qu?c t? c?ng là ?i?u ???c Ban giám hi?u nhà tr??ng h?t s?c quan tâm b?i m?t ng??i th?y thu?c gi?i tr??c h?t ph?i là m?t công dân toàn c?u, có ích cho xã h?i. ?? vi?c h?c ti?ng anh hi?u qu?, nhà tr??ng khuy?n khích sinh viên thành l?p câu l?c b?, h?i nhóm cùng nhau th?c hành, phá b? s? ng?i ngùng ho?c x?u h? khi giao ti?p ch?a t?t.

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn quy?t tâm thay ??i hành ??ng
Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn quy?t tâm thay ??i hành ??ng

广西快3稳赚技巧Ch?t l??ng ??i s?ng ngày càng cao nên yêu c?u công vi?c t? ?ó c?ng t?ng theo. N?u sinh viên và nhà tr??ng không liên t?c thay ??i và t? nâng t?m giá tr? b?n thân s? mau chóng tr? thành l?c l??ng lao ??ng tr? nh?ng ki?n th?c c?, vi?c b? g?t kh?i gu?ng quay c?a xã h?i là ?i?u không xa. B?i v?y, tri?t lý: “Thay ??i là s?ng còn” c?a Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn chính là tri?t lý c?a th?i ??i.

Thông tin v? tr??ng Cao ??ng y d??c Sài Gòn

TR??NG CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

  • C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng: Bình H?ng Hòa, Qu?n:Bình Tân, TP.HCM ( Ngã 3 ?èn xanh ?èn ?? giao gi?a ???ng Tân K? Tân Quý và Qu?c l? 1A).
  • C? s? 2: PTT - ???ng s? 3- Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM
  • ?i?n tho?i : 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
  • Facebook: 

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

  C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I