广西快3稳赚技巧

Tuy?n sinh n?m 2019
 • Tuy?n th?ng thí sinh t?t nghi?p THPT Qu?c gia
 • Nhi?u chính sách an sinh giáo d?c, mi?n gi?m h?c phí
 • Sinh viên ???c gi?i thi?u vi?c làm sau khi ra tr??ng
{**}
5
 
V? ch?t l??ng ?ào t?o
80
 
Sinh viên ra tr??ng có vi?c làm ngay
100
 
Gi?ng viên có trình ?? th?c s? tr? lên

6 lý do nên ch?n cao ??ng y d??c Sài Gòn

Ch??ng trình ?ào t?o chú tr?ng th?c hành Ch??ng trình ?ào t?o chú tr?ng th?c hành

Ch??ng trình ?ào t?o chú tr?ng th?c hành

??i v?i nhi?u ngành ngh?, th?c t?p th?c t? ch? là m?t k? sát h?ch ki?n th?c tr??c khi t?t nghi?p. Nh?ng ??i v?i sinh viên ngành Y D??c, các gi? h?c th?c hành ???c xem là ?i?u ki?n tiên quy?t trong ch??ng trình ?ào t?o.

Ngh? Y ??c bi?t ? ch? nó g?n v?i s?c kh?e, tính m?ng con ng??i, do v?y, ?ào t?o cán b? ngành y t? ph?i ??c bi?t chú tr?ng t?i th?c hành b?nh vi?n.

Ch??ng trình ?ào t?o ???c phân b? t?i 70% là th?i l??ng th?c hành, cho phép ng??i h?c liên t?c ???c tr?i nghi?m, c? xát v?i môi tr??ng làm vi?c th?c t?.

广西快3稳赚技巧Ngoài ra, y?u t? con ng??i c?ng ??c bi?t quan tr?ng trong ?ào t?o Y D??c. ??i ng? gi?ng viên nên ??ng th?i là các bác s?, d??c s? giàu kinh nghi?m và nhi?t huy?t v?i công tác gi?ng d?y...

?ào t?o theo nhu c?u th? tr??ng lao ??ng ?ào t?o theo nhu c?u th? tr??ng lao ??ng

?ào t?o theo nhu c?u th? tr??ng lao ??ng

Hàng n?m có t?i hàng nghìn h?c viên Y D??c t?t nghi?p ra tr??ng nh?ng ch?a ch?c 100% trong s? ?ó ?ã tìm ???c công vi?c phù h?p & ?n ??nh. B?i th? m?i nói, nhân l?c ngành Y t?, thi?u v?n thi?u mà th?a v?n th?a!

广西快3稳赚技巧Hòa cùng s? chuy?n mình m?nh m? c?a kinh t?, n?n y h?c n??c nhà ngày càng c?n nhân l?c có trình ?? chuyên môn cao, ???c ?ào t?o bài b?n song c?ng c?n v?ng tay ngh?.

广西快3稳赚技巧N?m b?t xu th? này, nhi?u n?m qua, tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ?ã không ng?ng ??i m?i ch??ng trình ?ào t?o. Hi?n nay, v?i th?i l??ng th?c hành chi?m t?i 70% khung ch??ng trình, h?c viên Cao ??ng Y D??c hoàn toàn có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng ngay khi v?a t?t nghi?p.

C? h?i vi?c làm r?ng m? C? h?i vi?c làm r?ng m?

C? h?i vi?c làm r?ng m?

Trong xã h?i hi?n ??i, nhu c?u khám, ch?a b?nh t?ng m?nh t?ng ngày v? c? s? l??ng và ch?t l??ng. Chính ?i?u này thúc ??y s? phát tri?n tích c?c c?a ngành y, trong khi ?ó s? l??ng y, bác s? c?a n??c ta ?ang r?t thi?u. Ngoài các b?nh vi?n Trung ??ng, B?, ngành và các c?p ??a ph??ng, hi?n nay ngày càng nhi?u b?nh vi?n, phòng khám t? nhân ???c xây d?ng, ?òi h?i b? sung ??i ng? nhân l?c.

广西快3稳赚技巧Sinh viên theo h?c t?i tr??ng Cao ??ng Y D??c HCM luôn ???c nhà tr??ng chú tr?ng hành trang v?ng vàng cho t??ng lai ngh? nghi?p.

Trong quá trình h?c t?p, sinh viên s? ???c nhà tr??ng gi?i thi?u vi?c làm sau khi ra tr??ng n?u có nguy?n v?ng.

C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c v? h?c t?p hi?n ??i C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c v? h?c t?p hi?n ??i

C? s? v?t ch?t, trang thi?t b? ph?c v? h?c t?p hi?n ??i

H?c Y D??c quan tr?ng nh?t là th?c hành th?c t?. Chính vì v?y, tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn luôn chú tr?ng ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b?, phòng thí nghi?m, th?c hành,… ?? h?c viên có c? h?i c? xát, tr?i nghi?m & làm quen v?i môi tr??ng làm vi?c c?a ngành ngh?.

M?c h?c phí ?n ??nh, phù h?p v?i ph?n ?ông ng??i h?c M?c h?c phí ?n ??nh, phù h?p v?i ph?n ?ông ng??i h?c

M?c h?c phí ?n ??nh, phù h?p v?i ph?n ?ông ng??i h?c

M?c h?c phí ?n ??nh, phù h?p v?i ph?n ?ông ng??i h?c

Chú tr?ng ??u t? trang thi?t b?, tích c?c ??i m?i ch??ng trình h?c, th??ng xuyên thao gi?ng, t?p hu?n nghi?p v? cho ??i ng? gi?ng viên,... th? nh?ng, chi phí h?c t?p d? ki?n c?a tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ch? 800.000?/tháng. ?ây là m?c h?c phí ???c quy ??nh b?i B? Lao ??ng TB&XH, phù h?p v?i ?a s? sinh viên.

Cánh c?a d? dàng ?? ??n v?i ngành y d??c "Cánh c?a" d? dàng ?? ??n v?i ngành y d??c

"Cánh c?a" d? dàng ?? ??n v?i ngành y d??c

Cánh c?a d? dàng ?? ??n v?i ngành y d??c

H?u h?t các tr??ng ?ào t?o các ngành Y ? b?c ??i h?c luôn có m?c ?i?m chu?n xét tuy?n r?t cao, t? l? c?nh tranh c?ng v?y.

Nh?ng ?i?u ?ó không có ngh?a là b?n s? ph?i t? b? ??c m? c?a mình. N?u th?c s? ?am mê l?nh v?c Y D??c mà ch?a th? “chen chân” vào các tr??ng “top”, thì Cao ??ng Y D??c Sài Gòn chính là n?i b?n có th? g?i g?m ni?m tin!

Thông báo tuy?n sinh
cao ??ng y d??c Sài Gòn n?m 2019

  ??i t??ng tuy?n sinh

 • H?c sinh ?ã t?t nghi?p THPT, b? túc v?n hóa.

  Ph??ng th?c tuy?n sinh

 • Xét tuy?n th?ng thí sinh TN THPT ho?c b? túc v?n hóa

  H? s? xét tuy?n

 • 1.Phi?u ??ng ký xét tuy?n Cao ??ng Y D??c h? Chính quy
 • 2. B?n sao công ch?ng CMND
 • 3. B?n sao công ch?ng gi?y khai sinh
 • 4. S? y?u lý l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng
 • 5. B?n sao công ch?ng b?ng t?t nghi?p THPT (??i v?i thí sinh t?t nghi?p THPT n?m 2017 tr? v? tr??c) & gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p (??i v?i thí sinh t?t nghi?p n?m 2018)
 • 6. 02 ?nh chân dung 3x4 trong th?i h?n 6 tháng tính t? ngày ch?p ??n ngày n?p h? s? ??ng ký d? tuy?n, m?t sau ghi rõ thông tin thí sinh: h? tên, ngày tháng n?m sinh, ??a ch?, s? ?i?n tho?i khi c?n liên h?
 • 7. 01 phong bì dán s?n tem và ghi rõ ??a ch? liên l?c c?a thí sinh
 • 8. Gi?y t? khác n?u thí sinh thu?c ??i t??ng ?u tiên.

  Cách th?c g?i h? s?

H? s? vui lòng g?i v? V?n phòng tuy?n sinh Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn:  C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý, T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu?n Bình Tân, TP.HCM,  C? s? 2: Toà nhà : PTT - Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM ho?c ??ng ký xét tuy?n tr?c tuy?n theo form t?i website: cfdian.com

?? bi?t thêm thông tin v? H? ?ào t?o Chính quy tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn, vui lòng liên h?:

- V?n phòng tuy?n sinh Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn.

- ?i?n tho?i: 096 153 9898 - 093 156 9898.

02871060222