广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh V?n b?ng 2 cao ??ng Y D??c n?m 2019

Th?i gian ?ào t?o V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c TPHCM n?m 2019 là: 

广西快3稳赚技巧? 20 tháng ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p Cao ??ng tr? lên cùng nhóm ngành s?c kho? (ngành liên quan t?i Y D??c).

广西快3稳赚技巧?24 tháng ??i v?i thí sinh ?ã t?t nghi?p Cao ??ng tr? lên nh?ng không cùng nhóm ngành s?c kho?.

Sau khi t?t nghi?p V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c TPHCM, Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn c?p b?ng Cao ??ng  D??c, Cao ??ng ?i?u D??ng, Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c, Cao ??ng H? sinh, Cao ??ng K? thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng chính quy theo ?úng quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c Ngh? nghi?p.

M?c h?c phí: 900.000 VN?/ tháng

L?ch h?c广西快3稳赚技巧: Ngoài gi? hành chính

Hình th?c thi: Xét tuy?n

??i t??ng xét tuy?n广西快3稳赚技巧: Toàn qu?c

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn tuy?n sinh V?n b?ng 2 các ngành:

广西快3稳赚技巧?  Cao ??ng D??c (Mã ngành: 6720201)

广西快3稳赚技巧?  Cao ??ng ?i?u d??ng (Mã ngành: 6720301)

?  Cao ??ng H? sinh (Mã ngành: 6720303)

广西快3稳赚技巧?  Cao ??ng K? thu?t Xét nghi?m Y h?c (Mã ngành: 6720602)

广西快3稳赚技巧?  Cao ??ng K? thu?t Ph?c h?i ch?c n?ng (Mã ngành: 6720603)

II. L?I ÍCH KHI H?C V?N B?NG 2 CAO ??NG Y D??C?

  • 1 V?ng vàng chuyên môn, nâng cao tay ngh?, ?áp ?ng yêu c?u kh?t khe c?a công vi?c ngành y t?: Xã h?i ngày càng phát tri?n, ngành y t? c?ng không ??ng ngoài s? v?n ??ng ?y. B?i v?y, n?u m?i sinh viên khi ra tr??ng không t? ý th?c vi?c nâng cao tay ngh?, h?c thêm ngành ngh? m?i b? tr? cho ngành ngh? chính s? r?t có c? h?i ???c c?ng hi?n sau này.
  • 2  M? r?ng c? h?i vi?c làm: Sau khi tham gia ch??ng trình h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn, b?n s? có c? h?i vi?c làm r?ng m? h?n, ???c th? s?c ? nhi?u v? trí khác nhau, nhi?u l?nh v?c khác nhau 
  • 3  Có c? h?i cao ???c c? ?i tu nghi?p nâng cao tay ngh? t?i n??c ngoài hay th?ng ti?n khi công tác: Ch??ng trình h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn cung c?p cho b?n các ki?n th?c y t? hi?n ??i nh?t, giúp b?n t? tin làm vi?c t?i các c? s? y t? c? trong và ngoài n??c.

V.VÌ SAO NÊN CH?N CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN ?? H?C V?N B?NG 2

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn trao b?n c? h?i ??I ??I, TH?NG TI?N VÀ CÓ CU?C S?NG T?T H?N nh? ch??ng trình h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y, D??c.

  • 1  Th?i gian h?c : Không ph?i ch? ??i lâu, b?n s? có ngay t?m b?ng Cao ??ng Y D??c theo ?úng quy ??nh c?a Lu?t giáo d?c ngh? nghi?p & B? L? TB-XH.
  • 2  H?c phí  phù h?p v?i m?i ??i t??ng: H?c phí ???c Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ??a ra phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a ph?n l?n h?c viên Vi?t Nam. Ch? 900k/ tháng, h?c hành không còn là n?i lo.
  • 3  Có c? h?i cao ???c c? ?i tu nghi?p nâng cao tay ngh? t?i n??c ngoài hay th?ng ti?n khi công tác: Ch??ng trình h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c t?i Cao ??ng Y D??c Sài Gòn cung c?p cho b?n các ki?n th?c y t? hi?n ??i nh?t, giúp b?n t? tin làm vi?c t?i các c? s? y t? c? trong và ngoài n??c.

Tr?i qua 10 n?m thành l?p và phát tri?n, Cao ??ng Y D??c Sài Gòn không ch? là ?i?m ??n ?áng tin c?y ??i v?i sinh viên theo h?c h? Cao ??ng chính quy mà còn là ??n v? uy tín ??ng hành cùng h?c viên v?i ch??ng trình  V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c.

H? S? ??NG KÝ XÉT TUY?N ??U VÀO CH??NG TRÌNH V?N B?NG 2 Y D??C G?M:

1.  01 Phi?u ??ng ký xét tuy?n theo m?u c?a Nhà tr??ng ();

2.  02 B?n sao B?ng t?t nghi?p Cao ??ng/ ??i h?c (b?n sao có công ch?ng);

广西快3稳赚技巧3. 02 B?ng ?i?m t?t nghi?p Cao ??ng/ ??i h?c (b?n sao có công ch?ng);

广西快3稳赚技巧4.  02 B?ng t?t nghi?p THPT (b?n sao có công ch?ng);

5.  01 CMTND (b?n sao có công ch?ng);

6.  01 Gi?y khai sinh (b?n sao có công ch?ng);

7.  04 ?nh 3x4 và 02 ?nh 4x6 ghi thông tin thí sinh bao g?m: H? tên, ??a ch?, s? ?i?n tho?i liên l?c ? m?t sau ?nh;

8.  01 B? h? s? h?c sinh sinh viên, trong ?ó có 2 s? y?u lý l?ch, ?i?n ??y ?? thông tin và xin d?u xác nh?n c? quan ??a ph??ng;

VI. ??NG KÝ XÉT TUY?N

THí SINH ??NG KY H?C Tuy?n sinh V?n b?ng 2 cao ??ng Y D??c n?m 2019 - TR??NG C? Y D??C SàI GòN
THEO CáCH D??I ??Y:

??ng ky
tr?c tuy?n
v?n phòng
tuy?n sinh
Hi?n th? #
Trang 1 of 3 (20 items)

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

  C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

  Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I