广西快3稳赚技巧

T? ch?c ?oàn th? | Th? vi?n Media | H?p tác qu?c t?
Hotline:
0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
| Email:phongtuyensinhyduocsaigon@gmail.com

Tuy?n sinh V?n b?ng 2 cao ??ng Y D??c n?m 2019

L?a ch?n sáng su?t khi h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c 2018

C?p nh?t: 05/10/2019 17:29
Ng??i ??ng: B?o Bình | 1332 l??t xem

R?t nhi?u c? nhân t?t nghi?p các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng ra tr??ng không có vi?c làm. N?m b?t ???c xu h??ng phát tri?n h? ?ã ch?n h?c v?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c.

H?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c n?m 2018 có ph?i là s? l?a ch?n sáng su?t?

Theo th?ng kê c?a B? Lao ??ng Th??ng Binh và Xã H?i, tình tr?ng thi?u hút nhân v?c ngành Y D??c ? n??c ta ?ang là bài toán khó gi?i quy?t. N?u b?n có ??c m? và ni?m ?am mê v?i ngh? D??c thì nên theo h?c b?i ?ây ???c xem là c? h?i m?t m?i tên trúng hai ?ích. Ngoài vi?c có thêm ki?n th?c cho mình, b?n l?i ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a b?n thân. Có ???c ch? ??ng cho mình, b?n có th? làm m?t s? công vi?c nh?: Trình d??c viên, d??c s? t?i các c? s? y t?, nghiên c?u và ki?m nghi?m thu?c…

L?a ch?n h?c Cao ??ng D??c TPHCM

H?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c là l?a ch?n sáng su?t

Theo h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c có th? coi là s? l?a ch?n sáng su?t ??i v?i nh?ng sinh viên có ?am mê v?i ngành, b?i t?t c? các y?u t? t? th?i gian h?c t?p t?i chi phí h?c t?i Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn ??u thu?n l?i cho thí sinh:

 • Chi phí h?c t?p ti?t ki?m: H?c phí V?n b?ng 2 Cao ??ng D??c ???c áp d?ng hi?n nay là 800.000 ??ng/tháng.
 • Khung th?i gian h?c linh ho?t: Thí sinh có th? ??ng ký l?p h?c ngoài gi? hành chính.

Th?i gian h?c ???c rút ng?n: v?i th?i gian ?ào t?o ???c rút ng?n ch? t? 20-24 tháng thí sinh có th? nhanh chóng tìm ki?m m?t công vi?c phù h?p ngay sau khi t?t nghi?p. B?n có th? h?c Liên thông lên ??i h?c n?u có mong mu?n. Tuy nhiên, m?i m?t yhis sinh c?n bi?t ???c ??a ch? h?c V?n b?ng 2 D??c ? ?âu uy tín và có ch?t l??ng t?t nh?t ?? theo h?c. Nh?m nh?n ???c nh?ng ki?n th?c và k? n?ng c?n thi?t trong ngành ngh?.

L?a ch?n sáng su?t khi h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c 2018H?c v?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c ?? có thu nh?p ?n ??nh 

Ai có th? n?p h? s? h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng D??c?

Theo quy ??nh, ??i t??ng thí sinh theo h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng D??c c?n ?áp ?ng các ?i?u ki?n sau:

 • Thí sinh có b?ng Cao ??ng ho?c ??i h?c b?t c? m?t chuyên ngành nào thu?c l?nh v?c s?c kh?e nh?: ?i?u d??ng, H? sinh, xét nghi?m… nh?ng thí sinh này s? ???c ?ào t?o trong th?i gian là 20 tháng.
 • Thí sinh có b?ng Cao ??ng ho?c ??i h?c b?t c? m?t chuyên ngành nào không liên quan ??n l?nh v?c s?c kh?e (S? ph?m, báo chí…).
 • Thí sinh là công dân Vi?t Nam, không ?ang trong th?i gian thi hành án hay b? truy c?u trách nhi?m hình s? và có s?c kh?e ?? ?i h?c theo quy ??nh hi?n hành.
 • Thí sinh ?? ?i?u ki?n s?c kh?e ?? theo h?c.
 • Thí sinh ?áp ?ng ?? các tiêu chí trên thì có th? hoàn toàn tr? thành sinh viên h? V?n b?ng 2 Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn.

 L?a ch?n sáng su?t khi h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c 2018

V?n b?ng 2 Cao ??ng D??c HCM

Tr??c khi theo h?c các thí sinh c?n tìm hi?u v? m?c h?c phí Cao ??ng Y D??c TPHCM xem có phù h?p v?i hoàn c?nh gia ?ình c?a b?n thân hay không. T?i các tr??ng Cao ??ng Y D??c còn h? tr? thêm nh?ng chính sách h? tr? khác nh?m h? tr? cho sinh viên trong su?t th?i gian ?ào t?o.

H? s? và cách th?c n?p h? s? theo h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng D??c?

 • Theo h?c V?n b?ng 2 Cao ??ng Y D??c thí sinh c?n chu?n b? h? s? theo h??ng d?n bao g?m các gi?y t? sau:
 • Phi?u ??ng ký h?c Cao ??ng Y D??c Sài Gòn
 • 02 b?n photo có công ch?ng b?ng t?t nghi?p Cao ??ng/??i h?c kèm theo b?ng ?i?m t??ng ?ng.
 • 02 b?n sao Gi?y khai sinh có xác nh?n c?a UBND c?p xã, ph??ng n?i thí sinh c? trú + 04 ?nh 3×4.
 • H?c b? THPT (02 b?n photo có công ch?ng)
 • 01 phong bì có dán s?n tem, trên phong bì ghi rõ thông tin g?m h? tên, ??a ch? và s? ?i?n tho?i thí sinh ?? Nhà tr??ng liên h? khi c?n.

Thông tin v? tr??ng Cao ??ng y d??c Sài Gòn

TR??NG CAO ??NG Y D??C SÀI GÒN

 • C? s? 1: S? 1036 ???ng Tân K? Tân Quý T? 129, Khu ph? 14, Ph??ng: Bình H?ng Hòa, Qu?n:Bình Tân, TP.HCM ( Ngã 3 ?èn xanh ?èn ?? giao gi?a ???ng Tân K? Tân Quý và Qu?c l? 1A).
 • C? s? 2: PTT - ???ng s? 3- Lô s? 07, Công viên ph?n m?m Quang Trung, Ph??ng Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP.HCM
 • ?i?n tho?i : 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898
 • Facebook: 

 

Tin Liên quan

Tr??ng Cao ??ng Y D??c Sài Gòn

???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 935/Q?-L?TBXH ngày 18/07/2008 c?a B? tr??ng B? Lao ??ng-Th??ng binh và Xã h?i, v?i nhi?m v? ?ào t?o chuyên sâu ngu?n nhân l?c y t? n??c nhà nói chung và TPHCM nói riêng.

 广西快3稳赚技巧 C? s? 1: 

 广西快3稳赚技巧 C? s? 2: 

  Website: cfdian.com

 广西快3稳赚技巧 Email: Cdyduocsaigon@gmail.com

  ?i?n tho?i: 0287.1060.222 - 096.152.9898 - 093.851.9898

LIêN K?T M?NG X? H?I